تور 1روزه آبشار رزکه و کشتی تفریحی
حرکت:جمعه 4صبح از میدان آرژانتین برگشت:همان روز 11 شب تهرانیم
خدمات:صبحانه منو انتخابی-ناهار منو انتخابی-عصرانه-بیمه-لیدر-اتوبوس توریستی-1ساعت کشتی تفریحی روی دریای مازندران همراه با موسیقی
85000تومان
09361300665پیمان 889154915 بیتا گشت