آژانس مسافرتی ماهرخ گشت
شروع تور از 11 آذر , 1397
02144554297
2 شب مشهد
 مسیر سفر
تهران
    
مشهد
 نوع سفر
زمینی  -  قطار رجا
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل زیتون
f.b
200,000 تومان 200,000 تومان 200,000 تومان
هتل ارم
f.b
200,000 تومان 200,000 تومان 200,000 تومان
هتل آپارتمان الزهرا
f.b
240,000 تومان 170,000 تومان 170,000 تومان
هتل آپارتمان آذر مشهد
f.b
240,000 تومان 170,000 تومان 170,000 تومان
هتل آپارتمان مهرگان
f.b
240,000 تومان 180,000 تومان 180,000 تومان
هتل نگارستان
f.b
250,000 تومان 200,000 تومان 200,000 تومان
هتل رازی
f.b
250,000 تومان 190,000 تومان 190,000 تومان
هتل سعدی
f.b
250,000 تومان 200,000 تومان 200,000 تومان
هتل آپارتمان تمدن
f.b
260,000 تومان 200,000 تومان 200,000 تومان
هتل ایساتیس
f.b
270,000 تومان 230,000 تومان 230,000 تومان
هتل خیام
f.b
320,000 تومان 260,000 تومان 260,000 تومان
هتل نگین
f.b
310,000 تومان 250,000 تومان 2,500,000 تومان
هتل ابریشم
f.b
320,000 تومان 270,000 تومان 270,000 تومان
هتل کوثر مشهد
f.b
320,000 تومان 280,000 تومان 280,000 تومان
هتل پارمیدا
f.b
330,000 تومان 290,000 تومان 290,000 تومان
هتل حافظ
f.b
360,000 تومان 320,000 تومان 320,000 تومان
هتل تهران
f.b
390,000 تومان 320,000 تومان 320,000 تومان
هتل هاترا
f.b
350,000 تومان 310,000 تومان 310,000 تومان
هتل هلیا
b.b
290,000 تومان 310,000 تومان 3,100,000 تومان
هتل عماد
f.b
350,000 تومان 330,000 تومان 330,000 تومان
هتل کیان
f.b
360,000 تومان 350,000 تومان 350,000 تومان
هتل سهند
f.b
360,000 تومان 390,000 تومان 390,000 تومان
هتل کیانا
f.b
470,000 تومان 390,000 تومان 3,900,000 تومان
هتل اترک
f.b
470,000 تومان 390,000 تومان 390,000 تومان
هتل مشهد
f.b
470,000 تومان 390,000 تومان 390,000 تومان
هتل رضویه
f.b
440,000 تومان 390,000 تومان 390,000 تومان
هتل ایران زمین
f.b
470,000 تومان 390,000 تومان 390,000 تومان
نام هتل هتل زیتون
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 200,000 تومان
قیمت 1 تخته 200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ارم
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 200,000 تومان
قیمت 1 تخته 200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان الزهرا
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 240,000 تومان
قیمت 1 تخته 170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان آذر مشهد
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 240,000 تومان
قیمت 1 تخته 170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان مهرگان
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 240,000 تومان
قیمت 1 تخته 180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نگارستان
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 250,000 تومان
قیمت 1 تخته 200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رازی
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 250,000 تومان
قیمت 1 تخته 190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سعدی
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 250,000 تومان
قیمت 1 تخته 200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان تمدن
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 260,000 تومان
قیمت 1 تخته 200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایساتیس
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 270,000 تومان
قیمت 1 تخته 230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل خیام
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 320,000 تومان
قیمت 1 تخته 260,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نگین
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 310,000 تومان
قیمت 1 تخته 250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ابریشم
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 320,000 تومان
قیمت 1 تخته 270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کوثر مشهد
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 320,000 تومان
قیمت 1 تخته 280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارمیدا
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 330,000 تومان
قیمت 1 تخته 290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل حافظ
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 360,000 تومان
قیمت 1 تخته 320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تهران
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 390,000 تومان
قیمت 1 تخته 320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هاترا
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 350,000 تومان
قیمت 1 تخته 310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هلیا
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 290,000 تومان
قیمت 1 تخته 310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل عماد
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 350,000 تومان
قیمت 1 تخته 330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 330,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کیان
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 360,000 تومان
قیمت 1 تخته 350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سهند
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 360,000 تومان
قیمت 1 تخته 390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کیانا
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 470,000 تومان
قیمت 1 تخته 390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اترک
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 470,000 تومان
قیمت 1 تخته 390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مشهد
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 470,000 تومان
قیمت 1 تخته 390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رضویه
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 440,000 تومان
قیمت 1 تخته 390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایران زمین
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 470,000 تومان
قیمت 1 تخته 390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
مشهد
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 11 آذر , 1397 - تاریخ پایان تور : 17 آذر , 1397
 مدارک لازم
اسم و فامیل و کد ملی و تاریخ تولد -
 خدمات آژانس
اکثر هتلها با صبحانه و نهار و شام می باشند.
 توضیحات

برای اطلاعات بیشتر از تور ها و هتل ها تماس گرفته شود- برای اطلاع از قیمت تور های دیگر در هتل های دیگر تماس گرفته شود. برای درخواست پرواز های دیگر تماس گرفته شود. برای بازدید از هتل ها با دادن شماره تلگرام عکسها برایتان ارسال می شود. در صورت نخواستن نهارو شام مبلغ آن کسر می شود. بلیت تک قطار و هواپیما و رزرو تک هتل نیز در این شرکت انجام می شود. تور های فوق یک سر هوایی و یک طرف با قطار می باشد. در صورت در خواست تعداد شبهای بیشتر و مبدا دیگری به غیر از تهران با ما تماس بگیرید. در صورت درخواست ایرلاین های دیگر با شماره 44554297 تماس بگیرید. در ساعات غیر اداری با کانتر مربوطه خانم فرحزادی 09121837365 تماس بگیرید. پروازها بویینگ می باشند در صورت درخواست ا یرباس تماس بگیرید. نرخ نوزاد 20000 تومان می باشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی ماهرخ گشت و شماره  02144554297  تماس حاصل فرمایید .

تور مشهد از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور ارزان مشهد لحظه آخری " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.