آژانس مسافرتی ماهرخ گشت
شروع تور از 10 آذر , 1397
02144554297
2 شب مشهد
 مسیر سفر
تهران
    
مشهد
 نوع سفر
هوائی   -  زاگرس
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل زیتون
b.b
470,000 تومان 550,000 تومان 300,000 تومان
هتل ارم
b.b
470,000 تومان 550,000 تومان 300,000 تومان
هتل نگین شرق
f.b
500,000 تومان 560,000 تومان 300,000 تومان
هتل آپارتمان الزهرا
f.b
500,000 تومان 550,000 تومان 300,000 تومان
هتل هتل آپارتمان ماهور
f.b
500,000 تومان 550,000 تومان 300,000 تومان
هتل رازی
f.b
500,000 تومان 570,000 تومان 300,000 تومان
هتل نگارستان
f.b
500,000 تومان 580,000 تومان 300,000 تومان
هتل سعدی
f.b
520,000 تومان 600,000 تومان 300,000 تومان
هتل آپارتمان تمدن
f.b
520,000 تومان 600,000 تومان 300,000 تومان
هتل ایساتیس
f.b
550,000 تومان 630,000 تومان 300,000 تومان
هتل خیام
f.b
560,000 تومان 640,000 تومان 300,000 تومان
هتل کوثر مشهد
f.b
650,000 تومان 720,000 تومان 300,000 تومان
هتل حافظ
f.b
670,000 تومان 720,000 تومان 300,000 تومان
هتل تهران
f.b
650,000 تومان 730,000 تومان 300,000 تومان
هتل هلیا
f.b
620,000 تومان 700,000 تومان 300,000 تومان
هتل عماد
f.b
620,000 تومان 700,000 تومان 300,000 تومان
هتل کیان
f.b
670,000 تومان 750,000 تومان 300,000 تومان
هتل سهند
f.b
670,000 تومان 750,000 تومان 300,000 تومان
هتل کیانا
f.b
710,000 تومان 790,000 تومان 300,000 تومان
هتل مشهد
f.b
660,000 تومان 840,000 تومان 300,000 تومان
هتل رضویه
f.b
720,000 تومان 800,000 تومان 300,000 تومان
هتل ایران زمین
f.b
720,000 تومان 800,000 تومان 300,000 تومان
هتل درویشی
b.b
800,000 تومان 880,000 تومان 300,000 تومان
هتل قصر طلایی
b.b
900,000 تومان 980,000 تومان 300,000 تومان
نام هتل هتل زیتون
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 470,000 تومان
قیمت 1 تخته 550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ارم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 470,000 تومان
قیمت 1 تخته 550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نگین شرق
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 500,000 تومان
قیمت 1 تخته 560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان الزهرا
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 500,000 تومان
قیمت 1 تخته 550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هتل آپارتمان ماهور
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 500,000 تومان
قیمت 1 تخته 550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رازی
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 500,000 تومان
قیمت 1 تخته 570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نگارستان
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 500,000 تومان
قیمت 1 تخته 580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سعدی
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 520,000 تومان
قیمت 1 تخته 600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان تمدن
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 520,000 تومان
قیمت 1 تخته 600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایساتیس
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 550,000 تومان
قیمت 1 تخته 630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل خیام
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 560,000 تومان
قیمت 1 تخته 640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کوثر مشهد
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 650,000 تومان
قیمت 1 تخته 720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل حافظ
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 670,000 تومان
قیمت 1 تخته 720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تهران
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 650,000 تومان
قیمت 1 تخته 730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هلیا
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 620,000 تومان
قیمت 1 تخته 700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل عماد
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 620,000 تومان
قیمت 1 تخته 700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کیان
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 670,000 تومان
قیمت 1 تخته 750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سهند
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 670,000 تومان
قیمت 1 تخته 750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کیانا
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 710,000 تومان
قیمت 1 تخته 790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مشهد
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 660,000 تومان
قیمت 1 تخته 840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رضویه
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 720,000 تومان
قیمت 1 تخته 800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایران زمین
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 720,000 تومان
قیمت 1 تخته 800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل درویشی
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 800,000 تومان
قیمت 1 تخته 880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل قصر طلایی
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 900,000 تومان
قیمت 1 تخته 980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
مشهد
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 10 آذر , 1397 - تاریخ پایان تور : 12 آذر , 1397
 مدارک لازم
اسم و فامیل و کد ملی و تاریخ تولد -
 خدمات آژانس
اکثر هتلها با صبحانه و نهار و شام می باشند.
 توضیحات

برای اطلاعات بیشتر از تور ها و هتل ها تماس گرفته شود- برای اطلاع از قیمت تور های دیگر در هتل های دیگر تماس گرفته شود. برای درخواست پرواز های دیگر تماس گرفته شود. برای بازدید از هتل ها با دادن شماره تلگرام عکسها برایتان ارسال می شود. در صورت نخواستن نهارو شام مبلغ آن کسر می شود. بلیت تک قطار و هواپیما و رزرو تک هتل نیز در این شرکت انجام می شود. در صورت در خواست تعداد شبهای بیشتر و مبدا دیگری به غیر از تهران با ما تماس بگیرید. در صورت درخواست ایرلاین های دیگر با شماره 44554297 تماس بگیرید. در ساعات غیر اداری با کانتر مربوطه خانم فرحزادی 09121837365تماس بگیرید. پروازها بویینگ می باشند در صورت درخواست ا یرباس تماس بگیرید. نرخ نوزاد 130000 تومان می باشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی ماهرخ گشت و شماره  02144554297  تماس حاصل فرمایید .

تور مشهد از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور مشهد خرداد 98 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.