صبحانه بوفه +استقبال فرودگاهی+ تخفیفات گردشگری
نرخ ویژه 340.000 تومان