استانبول پاییز 1400

استانبول پاییز 1400

تلفن تماس:
نام آژانس: سپهران سیر باستان
مدت اقامت 4 شب
شروع قیمت از 5,290,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Grand liza
1 تخته
6,510,000 تومان
2 تخته
5,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Malkoc Hotel Istanbul
1 تخته
6,510,000 تومان
2 تخته
5,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Milan
1 تخته
6,740,000 تومان
2 تخته
5,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Monopol Istanbul
1 تخته
6,970,000 تومان
2 تخته
5,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Topkapi Sabena Istanbul
1 تخته
6,970,000 تومان
2 تخته
5,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
6,970,000 تومان
2 تخته
5,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 ALL INN HOTEL
1 تخته
6,970,000 تومان
2 تخته
5,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hilarium Hotel Istanbul
1 تخته
7,420,000 تومان
2 تخته
5,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Atik palas
1 تخته
7,650,000 تومان
2 تخته
5,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Istanbul Dora Hotel
1 تخته
7,650,000 تومان
2 تخته
5,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
7,650,000 تومان
2 تخته
5,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Atik palas
1 تخته
7,650,000 تومان
2 تخته
5,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Atro
1 تخته
7,990,000 تومان
2 تخته
6,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Elan Hotel
1 تخته
7,990,000 تومان
2 تخته
6,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Mim Hotel
1 تخته
7,990,000 تومان
2 تخته
6,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
8,260,000 تومان
2 تخته
6,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Nova Plaza Park
1 تخته
8,260,000 تومان
2 تخته
6,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Icon Istanbul Hotel
1 تخته
8,560,000 تومان
2 تخته
6,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan
1 تخته
8,790,000 تومان
2 تخته
6,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Lion Hotel
1 تخته
8,790,000 تومان
2 تخته
6,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Adelmar Hotel Istanbul Sisli
1 تخته
9,130,000 تومان
2 تخته
6,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel Halic Istanbul
1 تخته
9,250,000 تومان
2 تخته
6,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
9,250,000 تومان
2 تخته
6,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel de Pera
1 تخته
9,480,000 تومان
2 تخته
6,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Konak Hotel Taksim
1 تخته
9,480,000 تومان
2 تخته
6,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Cartoon
1 تخته
9,480,000 تومان
2 تخته
6,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Feronya Hotel
1 تخته
9,360,000 تومان
2 تخته
6,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Palazzo Donizetti Hotel
1 تخته
9,480,000 تومان
2 تخته
6,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Surmeli Istanbul
1 تخته
9,700,000 تومان
2 تخته
6,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Dedeman Istanbul
1 تخته
9,700,000 تومان
2 تخته
6,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Lounge
1 تخته
8,790,000 تومان
2 تخته
6,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Riva Hotel Taksim
1 تخته
10,110,000 تومان
2 تخته
7,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 The Green Park Hotel Taksim
1 تخته
10,390,000 تومان
2 تخته
7,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Nippon
1 تخته
10,900,000 تومان
2 تخته
7,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Eresin Hotels Taxim Premier
1 تخته
10,900,000 تومان
2 تخته
7,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 The Peak Hotel
1 تخته
10,840,000 تومان
2 تخته
7,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
10,840,000 تومان
2 تخته
7,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Lamartine Hotel
1 تخته
10,840,000 تومان
2 تخته
7,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 The Craton Sisli
1 تخته
11,430,000 تومان
2 تخته
7,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Cevahir Hotel Convention Center
1 تخته
10,390,000 تومان
2 تخته
7,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Avantgarde Hotel Taksim
1 تخته
11,820,000 تومان
2 تخته
7,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
11,820,000 تومان
2 تخته
7,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Bomonti
1 تخته
11,430,000 تومان
2 تخته
7,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Lazzoni
1 تخته
11,760,000 تومان
2 تخته
7,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Holiday Inn Sisli
1 تخته
11,950,000 تومان
2 تخته
7,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Richmond Hotel
1 تخته
11,690,000 تومان
2 تخته
7,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Sheraton Istanbul City Center
1 تخته
12,750,000 تومان
2 تخته
8,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Occidental The Public
1 تخته
12,350,000 تومان
2 تخته
8,260,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
13,800,000 تومان
2 تخته
8,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
14,330,000 تومان
2 تخته
9,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,010,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Point Hotel Taksim
1 تخته
14,590,000 تومان
2 تخته
9,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Barcelo
1 تخته
15,910,000 تومان
2 تخته
9,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bomonti
1 تخته
17,230,000 تومان
2 تخته
10,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Divan Istanbul
1 تخته
17,500,000 تومان
2 تخته
11,560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bosphorus
1 تخته
19,740,000 تومان
2 تخته
12,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Conrad Istanbul Bosphorus
1 تخته
21,190,000 تومان
2 تخته
12,610,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
1 تخته
28,590,000 تومان
2 تخته
16,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل
 Swissotel the bosphoruse
1 تخته
30,430,000 تومان
2 تخته
17,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,000,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : 1400/07/26 - تاریخ پایان تور : 1400/08/06
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 4 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد تست PCR منفی مربوط به 72 ساعت قبل از پرواز
توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال (نوزاد) 990،000 تومان
تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر