استانبول پاییز 1400

استانبول پاییز 1400

تلفن تماس:
نام آژانس: سپهران سیر باستان
مدت اقامت 5 شب
شروع قیمت از 5,210,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Grand liza
1 تخته
6,750,000 تومان
2 تخته
5,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Malkoc Hotel Istanbul
1 تخته
6,750,000 تومان
2 تخته
5,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Milan
1 تخته
7,030,000 تومان
2 تخته
5,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Monopol Istanbul
1 تخته
7,320,000 تومان
2 تخته
5,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Topkapi Sabena Istanbul
1 تخته
7,320,000 تومان
2 تخته
5,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
7,320,000 تومان
2 تخته
5,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 ALL INN HOTEL
1 تخته
7,320,000 تومان
2 تخته
5,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hilarium Hotel Istanbul
1 تخته
7,890,000 تومان
2 تخته
5,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Atik palas
1 تخته
7,890,000 تومان
2 تخته
5,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Istanbul Dora Hotel
1 تخته
8,170,000 تومان
2 تخته
5,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
8,170,000 تومان
2 تخته
5,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Atik palas
1 تخته
8,170,000 تومان
2 تخته
5,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Atro
1 تخته
8,600,000 تومان
2 تخته
6,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Elan Hotel
1 تخته
8,600,000 تومان
2 تخته
6,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Mim Hotel
1 تخته
8,600,000 تومان
2 تخته
6,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
8,920,000 تومان
2 تخته
6,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Nova Plaza Park
1 تخته
8,920,000 تومان
2 تخته
6,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Icon Istanbul Hotel
1 تخته
9,310,000 تومان
2 تخته
6,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan
1 تخته
9,580,000 تومان
2 تخته
6,610,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Lion Hotel
1 تخته
9,580,000 تومان
2 تخته
6,610,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Adelmar Hotel Istanbul Sisli
1 تخته
10,030,000 تومان
2 تخته
6,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel Halic Istanbul
1 تخته
10,170,000 تومان
2 تخته
6,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
10,170,000 تومان
2 تخته
6,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel de Pera
1 تخته
10,450,000 تومان
2 تخته
6,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Konak Hotel Taksim
1 تخته
10,450,000 تومان
2 تخته
6,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Cartoon
1 تخته
10,450,000 تومان
2 تخته
6,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Feronya Hotel
1 تخته
10,310,000 تومان
2 تخته
7,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Palazzo Donizetti Hotel
1 تخته
10,450,000 تومان
2 تخته
7,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Surmeli Istanbul
1 تخته
10,740,000 تومان
2 تخته
7,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Dedeman Istanbul
1 تخته
10,740,000 تومان
2 تخته
7,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Lounge
1 تخته
9,600,000 تومان
2 تخته
7,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Riva Hotel Taksim
1 تخته
11,230,000 تومان
2 تخته
7,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 The Green Park Hotel Taksim
1 تخته
11,590,000 تومان
2 تخته
7,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Nippon
1 تخته
12,220,000 تومان
2 تخته
7,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Eresin Hotels Taxim Premier
1 تخته
12,220,000 تومان
2 تخته
7,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 CHER Istanbul Beyoglu
1 تخته
12,160,000 تومان
2 تخته
7,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 The Peak Hotel
1 تخته
12,160,000 تومان
2 تخته
7,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
12,160,000 تومان
2 تخته
7,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Lamartine Hotel
1 تخته
12,160,000 تومان
2 تخته
7,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 The Craton Sisli
1 تخته
12,880,000 تومان
2 تخته
8,260,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Cevahir Hotel Convention Center
1 تخته
11,590,000 تومان
2 تخته
8,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Avantgarde Hotel Taksim
1 تخته
13,380,000 تومان
2 تخته
8,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
13,380,000 تومان
2 تخته
8,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Bomonti
1 تخته
12,880,000 تومان
2 تخته
8,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Lazzoni
1 تخته
13,300,000 تومان
2 تخته
8,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Holiday Inn Sisli
1 تخته
13,540,000 تومان
2 تخته
8,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Richmond Hotel
1 تخته
13,210,000 تومان
2 تخته
8,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Sheraton Istanbul City Center
1 تخته
14,530,000 تومان
2 تخته
8,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Occidental The Public
1 تخته
14,040,000 تومان
2 تخته
8,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
15,850,000 تومان
2 تخته
9,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
16,840,000 تومان
2 تخته
10,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,120,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Point Hotel Taksim
1 تخته
16,840,000 تومان
2 تخته
10,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Barcelo
1 تخته
18,490,000 تومان
2 تخته
11,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bomonti
1 تخته
20,140,000 تومان
2 تخته
11,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Divan Istanbul
1 تخته
20,470,000 تومان
2 تخته
13,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bosphorus
1 تخته
23,280,000 تومان
2 تخته
14,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Conrad Istanbul Bosphorus
1 تخته
25,090,000 تومان
2 تخته
14,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
1 تخته
34,330,000 تومان
2 تخته
18,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل
 Swissotel the bosphoruse
1 تخته
36,640,000 تومان
2 تخته
20,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : 1400/08/06 - تاریخ پایان تور : 1400/08/13
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 5 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد تست PCR منفی مربوط به 72 ساعت قبل از پرواز
توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال (نوزاد) 900،000 تومان
تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر