تور سه روزه طبیعت زیبای گیلان ، جاده اسالم به خلخال