تور1/5روزه تنگه براق اقلید حرکت 5شنبه 3/27ساعت 12شب برگشت 11شب جمعه اصفهان خدمات :اتوبوس بیمه لیدر صبحانه عصرانه هزینه نفری 45تومن شماره تماس 09131088540یزدانی