آژانس مسافرتی آیسو سفر پارسه
شروع تور از 6 اردیبهشت , 1398
02122220331
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
هوائی   -  SunExpress Airline
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Belkon
all
3,780,000 تومان 4,790,000 تومان 3,390,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Transatlantik Hotel
all
4,680,000 تومان 6,275,000 تومان 3,840,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Imperial Sunland
all
4,680,000 تومان 6,275,000 تومان 3,840,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Grand Park Kemer
u.all
5,100,000 تومان 7,200,000 تومان 4,050,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Kervansaray Lara
u.all
5,400,000 تومان 7,990,000 تومان 4,200,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Karmir Resort
all
5,400,000 تومان 7,990,000 تومان 4,200,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Club Hotel Sera
u.all
5,520,000 تومان 7,935,000 تومان 4,260,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Rixos Downtown
u.all
5,700,000 تومان 8,550,000 تومان 4,350,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Orange County Resort Hotel
u.all
5,700,000 تومان 7,995,000 تومان 4,350,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Fame Residence Kemer
all
6,180,000 تومان 9,100,000 تومان 4,590,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Baia Lara
u.all
6,900,000 تومان 9,935,000 تومان 4,950,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Titanic Beach Lara
u.all
7,200,000 تومان 10,430,000 تومان 5,100,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Granada Luxury Belek
u.all
7,200,000 تومان 10,430,000 تومان 5,100,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Miracle Resort
u.all
7,200,000 تومان 10,430,000 تومان 5,100,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Rixos Sungate
all
7,200,000 تومان 11,355,000 تومان 5,100,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Titanic Deluxe Belek
u.all
7,800,000 تومان 11,420,000 تومان 5,400,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Spice Hotel And SPA
u.all
8,040,000 تومان 11,820,000 تومان 5,520,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Royal Seginus Hotel Lara
u.all
8,040,000 تومان 11,820,000 تومان 7,200,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Royal Wings Hotel
u.all
8,040,000 تومان 11,820,000 تومان 7,200,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Royal Holiday Palace
u.all
8,040,000 تومان 11,820,000 تومان 7,200,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Adalya Elite Lara Hotel
u.all
8,400,000 تومان 12,410,000 تومان 5,700,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Selectum Luxury Resort
u.all
9,300,000 تومان 14,590,000 تومان 6,150,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Delphin Imperial Lara
u.all
9,840,000 تومان 14,790,000 تومان 6,420,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Bellis Deluxe
all
9,900,000 تومان 14,885,000 تومان 6,450,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Delphin BE Grand Resort
u.all
10,140,000 تومان 15,285,000 تومان 6,570,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل The Land Of Legends Theme Park
b.b
11,700,000 تومان 19,770,000 تومان 7,350,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Rixos Premium Belek
u.all
13,680,000 تومان 23,475,000 تومان 8,340,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Calista Luxury Resort
u.all
14,040,000 تومان 21,720,000 تومان 8,520,000 تومان 2,690,000 تومان
نام هتل هتل Belkon
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,780,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Transatlantik Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,680,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,275,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Imperial Sunland
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,680,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,275,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Park Kemer
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Kervansaray Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Karmir Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Club Hotel Sera
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,935,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Rixos Downtown
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,700,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Orange County Resort Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,700,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Fame Residence Kemer
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 6,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Baia Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,935,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Beach Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Granada Luxury Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Miracle Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Rixos Sungate
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,355,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Deluxe Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Spice Hotel And SPA
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,040,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Royal Seginus Hotel Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,040,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Royal Wings Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,040,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Royal Holiday Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,040,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Adalya Elite Lara Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Selectum Luxury Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 9,300,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Delphin Imperial Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 9,840,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Bellis Deluxe
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 9,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,885,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Delphin BE Grand Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 10,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 15,285,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Land Of Legends Theme Park
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 11,700,000 تومان
قیمت 1 تخته 19,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Rixos Premium Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 13,680,000 تومان
قیمت 1 تخته 23,475,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Calista Luxury Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 14,040,000 تومان
قیمت 1 تخته 21,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 6 اردیبهشت , 1398 - تاریخ پایان تور : 13 اردیبهشت , 1398
 مدارک لازم
گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
*6 شب و 7 روز اقامت در هتل با سرویس های مندرج در پکیج * رفت و برگشت با پرواز مستقیم و مدرن سان اکسپرس *ترانسفر فرودگاهی *راهنمای فارسی زبان *بیمه مسافرتی
 توضیحات

*پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد. *نرخ کودک زیر 2 سال ، 400.000 تومان می باشد. شماره تماس در خارج ساعات اداری : 09121463715 آقای خانی

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آیسو سفر پارسه و شماره  02122220331  تماس حاصل فرمایید .

تور آنتالیا از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.