آژانس مسافرتی آیسو سفر پارسه
شروع تور از 30 فروردین , 1398
02122220331
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
هوائی   -  اطلس گلوبال
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Orange Garden Apart
b.b
3,635,000 تومان 3,850,000 تومان 3,160,000 تومان 2,860,000 تومان
هتل Belkon
all
3,820,000 تومان 4,130,000 تومان 3,160,000 تومان 2,860,000 تومان
هتل Lara Hadrianus Hotel
all
4,160,000 تومان 4,655,000 تومان 3,160,000 تومان 2,860,000 تومان
هتل Maya World Belek
all
4,375,000 تومان 4,965,000 تومان 3,160,000 تومان 2,860,000 تومان
هتل Transatlantik Hotel
all
4,625,000 تومان 5,335,000 تومان 3,160,000 تومان 2,860,000 تومان
هتل Kervansaray Kundu
u.all
4,870,000 تومان 5,710,000 تومان 3,160,000 تومان 2,860,000 تومان
هتل Alkoclar Exclusive
u.all
4,870,000 تومان 5,710,000 تومان 3,160,000 تومان 2,860,000 تومان
هتل Imperial Sunland
u.all
4,870,000 تومان 5,700,000 تومان 3,160,000 تومان 2,860,000 تومان
هتل Alkoclar Exclusive
u.all
5,060,000 تومان 5,990,000 تومان 3,160,000 تومان 2,860,000 تومان
هتل Grand Park Lara
u.all
5,735,000 تومان 7,255,000 تومان 3,160,000 تومان 2,860,000 تومان
هتل Miracle Resort
u.all
5,985,000 تومان 7,375,000 تومان 3,160,000 تومان 2,860,000 تومان
هتل Titanic Beach Lara
u.all
6,910,000 تومان 8,770,000 تومان 3,160,000 تومان 2,860,000 تومان
هتل Resort Rixos Sungate
u.all
7,160,000 تومان 9,140,000 تومان 3,160,000 تومان 2,860,000 تومان
هتل Titanic Deluxe Belek
u.all
7,170,000 تومان 9,150,000 تومان 3,160,000 تومان 2,860,000 تومان
هتل Ela Quality Resort
u.all
8,150,000 تومان 10,620,000 تومان 3,160,000 تومان 2,860,000 تومان
هتل Selectum Luxury Resort
u.all
8,335,000 تومان 10,910,000 تومان 3,160,000 تومان 2,860,000 تومان
هتل Royal Holiday Palace
u.all
8,585,000 تومان 11,275,000 تومان 3,160,000 تومان 2,860,000 تومان
هتل Delphin Imperial Lara
u.all
9,450,000 تومان 12,575,000 تومان 3,160,000 تومان 2,860,000 تومان
هتل Rixos Premium Belek
u.all
12,620,000 تومان 17,325,000 تومان 3,160,000 تومان 2,860,000 تومان
هتل Maxx Royal Golf Resort
u.all
14,700,000 تومان 20,445,000 تومان 7,935,000 تومان 2,860,000 تومان
نام هتل هتل Orange Garden Apart
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,635,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Belkon
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,820,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lara Hadrianus Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,160,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,655,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Maya World Belek
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,375,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,965,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Transatlantik Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,625,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,335,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Kervansaray Kundu
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,870,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Alkoclar Exclusive
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,870,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Imperial Sunland
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,870,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Alkoclar Exclusive
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,060,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Park Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,735,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,255,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Miracle Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,985,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,375,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Beach Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,910,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Resort Rixos Sungate
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,160,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Deluxe Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,170,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ela Quality Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Selectum Luxury Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,335,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Royal Holiday Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,585,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,275,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Delphin Imperial Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 9,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,575,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Rixos Premium Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 12,620,000 تومان
قیمت 1 تخته 17,325,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Maxx Royal Golf Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 14,700,000 تومان
قیمت 1 تخته 20,445,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,935,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,860,000 تومان
توضیحات
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 30 فروردین , 1398 - تاریخ پایان تور : 5 اردیبهشت , 1398
 مدارک لازم
گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
*6 شب و 7 روز اقامت در هتل با سرویس های مندرج در پکیج * رفت و برگشت با پرواز مستقیم اطلس گلوبال *ترانسفر فرودگاهی *راهنمای فارسی زبان *بیمه مسافرتی
 توضیحات

*پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد. *نرخ کودک زیر 2 سال ، 395.000 تومان می باشد. شماره تماس در خارج ساعات اداری : 09121463715 آقای خانی

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آیسو سفر پارسه و شماره  02122220331  تماس حاصل فرمایید .

تور آنتالیا از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور آنتالیا تیر 98 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.