آژانس مسافرتی اوج ماندگار
شروع تور از 28 اسفند , 1398
02122908979 - 02124823
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
هوائی  -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Cender Hotel
all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
5,890,000 تومان 7,090,000 تومان 5,390,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Sensitive Premium Resort And Spa
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
6,890,000 تومان 9,490,000 تومان 5,990,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Siam Elegance
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
7,190,000 تومان 9,090,000 تومان 6,190,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Lara Family Club
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
7,290,000 تومان 9,090,000 تومان 6,290,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Grand Park Lara
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
7,390,000 تومان 9,790,000 تومان 6,390,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Ramada Resort Lara
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
7,490,000 تومان 9,490,000 تومان 6,390,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Limak Arcadia Golf Resort
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
7,590,000 تومان 10,290,000 تومان 6,590,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Orange County Resort Belek
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
7,690,000 تومان 10,290,000 تومان 6,590,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Amara Premier Palace
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
8,090,000 تومان 10,490,000 تومان 6,290,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Limak Atlantis Deluxe Hotel
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
8,190,000 تومان 10,790,000 تومان 6,590,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Orange County Resort Hotel
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
8,290,000 تومان 10,790,000 تومان 6,590,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Aska Lara Resort And Spa
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
8,390,000 تومان 11,090,000 تومان 6,690,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Concorde De Luxe Resort
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
8,690,000 تومان 11,390,000 تومان 68,900,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل DoubleTree By Hilton Antalya
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
8,690,000 تومان 11,390,000 تومان 6,890,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Rixos Downtown
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
9,490,000 تومان 12,790,000 تومان 7,290,000 تومان 2,690,000 تومان
هتل Granada Luxury Belek
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
10,790,000 تومان 15,090,000 تومان 8,590,000 تومان 2,690,000 تومان
نام هتل هتل Cender Hotel
خدمات هتل all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
قیمت دو تخته 5,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sensitive Premium Resort And Spa
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Siam Elegance
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 7,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lara Family Club
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 7,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Park Lara
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 7,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ramada Resort Lara
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Limak Arcadia Golf Resort
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 7,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Orange County Resort Belek
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 7,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Amara Premier Palace
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 8,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Limak Atlantis Deluxe Hotel
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 8,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Orange County Resort Hotel
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Aska Lara Resort And Spa
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 8,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Concorde De Luxe Resort
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 8,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 68,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل DoubleTree By Hilton Antalya
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 8,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Rixos Downtown
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 9,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Granada Luxury Belek
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 10,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 15,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,690,000 تومان
توضیحات
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 28 اسفند , 1398 - تاریخ پایان تور : 12 فروردین , 1398
 مدارک لازم
اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
ترانسفر فرودگاهی بیمه راهنمای فارسی زبان استخر آبگرم
 توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 290000 تومان می باشد

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی اوج ماندگار و شماره  02122908979 - 02124823  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو آنتالیا

تور آنتالیا از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور آنتالیا تابستان ۹۹ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.