آژانس مسافرتی پرستو سیر
شروع تور از 23 خرداد , 1397
۰۲۱۷۷۵۳۵۵۴۴
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - آتا
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Himeros Beach
all
2,200,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Belkon
all
2,500,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Hadrianus
all
2,700,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Nazar Beach
all
2,750,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Palmet
all
2,950,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Armas Labada
u.all
3,400,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Maya World Belek
all
3,450,000 تومان  تومان  تومان  تومان
TRANSATLANTİK
u.all
3,550,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Armas
all
3,750,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Grand Park Lara
u.all
3,900,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Lara Family Club
u.all
4,150,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Ramada Resort Lara
u.all
4,300,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Kervansaray Kundu
u.all
4,500,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Baia Lara
u.all
5,250,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Orange County
u.all
5,300,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Sherwood Dreams
u.all
5,450,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Sherwood Breezes
u.all
5,650,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Delphin Diva
u.all
5,700,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Granada Luxury Belek
u.all
5,900,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Adalya
u.all
5,950,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Spice
u.all
6,400,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Royal Wings
u.all
7,050,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Royal Holiday Palace
u.all
7,050,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Royal Seginus
u.all
7,050,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Rixos Sungate
u.all
8,200,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Rixos Premium
u.all
9,000,000 تومان  تومان  تومان  تومان
نام هتل Himeros Beach
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Belkon
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Hadrianus
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Nazar Beach
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,750,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Palmet
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,950,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Armas Labada
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,400,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Maya World Belek
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل TRANSATLANTİK
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Armas
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,750,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Lara Family Club
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,150,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,300,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Kundu
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,500,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Orange County
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,300,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,450,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Breezes
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,650,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Diva
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,700,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,900,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Adalya
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,950,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Spice
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Royal Wings
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,050,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,050,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Royal Seginus
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,050,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,200,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 9,000,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 23 خرداد , 1397 - تاریخ پایان تور : 29 خرداد , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل با خدمات All INCLUSIVE
ترنسفر فرودگاهی
تور لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
 توضیحات

پرواز رفت دنیزلی
مسئولیت کنترل پاسپورت با حداقل 6ماه اعتبار به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.
نرخ کودک زیر 2سال 190.000 تومان میباشد.
شماره تماس جهت پشتیبانی 09120404852

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی پرستو سیر و شماره  ۰۲۱۷۷۵۳۵۵۴۴  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
کدام آتشفشان ها دیرتر فعال می‌شوند؟
نیش پشه ها در سفر؛ راه هایی برای پیشگیری
بهترین زمان سفر به سانتورینی؛ جواهر سفید دریای اژه در یونان
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک