شروع تور از 27 اسفند , 1396
۸۸۵۴۳۴۲۴
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران     آنتالیا
 نوع سفر
air   -  زاگرس
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Akbil
all
2,170,000 تومان 2,520,000 تومان 1,950,000 تومان 1,990,000 تومان
Cender
all
2,420,000 تومان 2,730,000 تومان 2,230,000 تومان 1,990,000 تومان
Lara Hadrianus
all
2,390,000 تومان 2,770,000 تومان 2,250,000 تومان 1,990,000 تومان
Gelidonya
u.all
2,550,000 تومان 2,990,000 تومان 2,270,000 تومان 1,990,000 تومان
Max Holiday
u.all
2,760,000 تومان 3,250,000 تومان 2,390,000 تومان 1,990,000 تومان
Limak Limra
u.all
2,760,000 تومان 3,320,000 تومان 2,520,000 تومان 1,990,000 تومان
Lara Family Club
u.all
2,950,000 تومان 3,500,000 تومان 2,450,000 تومان 1,990,000 تومان
Grand Park Lara
u.all
2,990,000 تومان 3,800,000 تومان 2,490,000 تومان 1,990,000 تومان
Grand Ring
u.all
2,820,000 تومان 3,420,000 تومان 2,350,000 تومان 1,990,000 تومان
Ramada Resort Lara
u.all
3,060,000 تومان 3,620,000 تومان 2,690,000 تومان 1,990,000 تومان
Limak Arcadia
u.all
3,060,000 تومان 3,760,000 تومان 2,650,000 تومان 1,990,000 تومان
Lykia World
u.all
3,100,000 تومان 3,980,000 تومان 2,970,000 تومان 1,990,000 تومان
Limak Atlantis
u.all
3,370,000 تومان 4,230,000 تومان 2,430,000 تومان 1,990,000 تومان
Riu Kaya Belek
u.all
3,390,000 تومان 4,130,000 تومان 2,450,000 تومان 1,990,000 تومان
Kervansaray Lara
u.all
3,450,000 تومان 4,250,000 تومان 2,890,000 تومان 1,990,000 تومان
Akka Alinda
u.all
2,890,000 تومان 3,370,000 تومان 2,550,000 تومان 1,990,000 تومان
Cornelia Diamond
u.all
3,850,000 تومان 4,850,000 تومان 3,090,000 تومان 1,990,000 تومان
Miracle
u.all
3,850,000 تومان 4,850,000 تومان 3,090,000 تومان 1,990,000 تومان
Orange County
u.all
3,320,000 تومان 3,990,000 تومان 2,790,000 تومان 1,990,000 تومان
Baia Lara
u.all
3,950,000 تومان 4,990,000 تومان 3,150,000 تومان 1,990,000 تومان
Delphin Diva
u.all
4,050,000 تومان 5,080,000 تومان 3,670,000 تومان 1,990,000 تومان
Limak Lara De Luxe
u.all
3,990,000 تومان 5,150,000 تومان 3,450,000 تومان 1,990,000 تومان
Ela Quality
u.all
4,260,000 تومان 5,390,000 تومان 3,250,000 تومان 1,990,000 تومان
Royal Seginus
u.all
4,590,000 تومان 5,970,000 تومان 3,350,000 تومان 1,990,000 تومان
نام هتل Akbil
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,170,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,420,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gelidonya
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Max Holiday
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,760,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Limra
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,760,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Family Club
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Ring
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,820,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Arcadia
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lykia World
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Atlantis
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,370,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,430,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Riu Kaya Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Akka Alinda
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cornelia Diamond
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,320,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Diva
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Lara De Luxe
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ela Quality
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,260,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Seginus
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 27 اسفند , 1396 - تاریخ پایان تور : 4 فروردین , 1397
 مدارک لازم
کپی پاسپورت یا 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیت رففت و برگشت اسپارتا-ترانسفر فرودگاهی-6 شب اقامت در هتل با خدمات مربوط به هتل-بیمه لیدر فارسی زبان-جشن و مراسم ویژه نوروز در هتل
 توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.
پرواز چارتر در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 250 تومان می باشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آریو پرواز پرشین و شماره  ۸۸۵۴۳۴۲۴  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
بهترین زمان سفر به شیراز
کربلا، نجف و سامرا 150 سال پیش !
راهنمای سفر به کازان، روسیه
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک