آژانس مسافرتی امیران پرواز آرسام
شروع تور از 11 خرداد , 1397
۰۲۱۸۷۷۱۰
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Asel
all
3,500,000 تومان 3,930,000 تومان 3,320,000 تومان 2,990,000 تومان
Club Herakles
all
3,580,000 تومان 3,970,000 تومان 3,360,000 تومان 2,990,000 تومان
Himeros Beach
all
3,740,000 تومان 4,090,000 تومان 3,440,000 تومان 2,990,000 تومان
Lara Dinc
all
3,810,000 تومان 4,210,000 تومان 3,520,000 تومان 2,990,000 تومان
Cender
u.all
3,850,000 تومان 4,250,000 تومان 3,520,000 تومان 2,990,000 تومان
Lara Hadrianus
all
3,900,000 تومان 4,320,000 تومان 3,550,000 تومان 2,990,000 تومان
Palmet
u.all
4,250,000 تومان 4,830,000 تومان 3,710,000 تومان 2,990,000 تومان
Grand Park Lara
u.all
5,220,000 تومان 6,510,000 تومان  تومان 2,990,000 تومان
Kervansaray Lara
u.all
5,250,000 تومان 6,350,000 تومان 4,220,000 تومان 2,990,000 تومان
Daima Biz
all
5,250,000 تومان 6,350,000 تومان 4,220,000 تومان 2,990,000 تومان
Granada Luxury Belek
u.all
5,850,000 تومان 7,250,000 تومان 4,490,000 تومان 2,990,000 تومان
Crystal Waterworld
u.all
6,120,000 تومان 7,640,000 تومان 4,650,000 تومان 2,990,000 تومان
Orange County
u.all
6,150,000 تومان 7,720,000 تومان 4,650,000 تومان 2,990,000 تومان
Sherwood Breezes
u.all
6,240,000 تومان 7,830,000 تومان 4,690,000 تومان 2,990,000 تومان
Barut Kemer
u.all
6,820,000 تومان 8,700,000 تومان 5,000,000 تومان 2,990,000 تومان
Delphin Palace
u.all
6,980,000 تومان 8,930,000 تومان 5,080,000 تومان 2,990,000 تومان
Limak Arcadia
u.all
7,290,000 تومان 9,820,000 تومان 5,080,000 تومان 2,990,000 تومان
Delphin BE Grand
u.all
7,320,000 تومان 9,470,000 تومان 5,230,000 تومان 2,990,000 تومان
Spice
u.all
7,640,000 تومان 9,940,000 تومان 5,390,000 تومان 2,990,000 تومان
Susesi
u.all
7,800,000 تومان 10,170,000 تومان 5,460,000 تومان 2,990,000 تومان
Delphin Imperial
u.all
8,380,000 تومان 11,030,000 تومان 5,770,000 تومان 2,990,000 تومان
نام هتل Asel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Herakles
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,580,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Himeros Beach
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,740,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Dinc
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,810,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palmet
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,710,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,220,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,510,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Daima Biz
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Breezes
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,240,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Barut Kemer
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,820,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Arcadia
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,320,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,640,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,030,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,770,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,990,000 تومان
توضیحات
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 11 خرداد , 1397 - تاریخ پایان تور : 18 خرداد , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
ترنسفر فرودگاهی
تور لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با پرواز - بیمه مسافرتی - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل- ترانســفر فرودگـاهی و راهنــمای فارســـی زبان
 توضیحات

-طبق بخشنامه هواپیمایی پرواز چارتری سوخت کامل میباشد .
-مسولییت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده
آژانس ثبت نام کننده می باشد .
-نرخ کودک زیر دو سال 190/000 تومان می باشد .
-ارسال درخواست توسط آژانس همکار به منزله قبول قوانین پرواز چارتری و هتل گارانتی می باشد .
-برای کانفرم درخواست ارسال ۵۰%مبلغ درخواست الزامی میباشد .
- خانواده 4 نفره و دارای 2 فرزند حتما با کانتر هماهنگ شود

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی امیران پرواز آرسام و شماره  ۰۲۱۸۷۷۱۰  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور های اروپا و تور لحظه آخری آنتالیا زمستان 97 " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
گورستان جن‌ها در چابهار
استان هرمزگان را بهتر بشناسیم
راهنمای سفر به قشم
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک