آژانس مسافرتی رادین گشت
شروع تور از 16 خرداد , 1397
۰۲۱۸۸۷۳۰۸۳۰
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Club Herakles
all
1,990,000 تومان 2,520,000 تومان 1,830,000 تومان 1,650,000 تومان
Lara Dinc
all
2,330,000 تومان 2,770,000 تومان 1,960,000 تومان 1,650,000 تومان
Nazar Beach
all
2,730,000 تومان 3,360,000 تومان 2,240,000 تومان 1,650,000 تومان
Viking Star
all
3,000,000 تومان 3,760,000 تومان 2,270,000 تومان 1,650,000 تومان
TRANSATLANTİK
u.all
3,450,000 تومان 4,420,000 تومان 2,550,000 تومان 1,650,000 تومان
Lara Family Club
u.all
4,070,000 تومان 5,350,000 تومان 2,860,000 تومان 1,650,000 تومان
Grand Park Lara
u.all
3,710,000 تومان 5,050,000 تومان 2,660,000 تومان 1,650,000 تومان
Kervansaray Lara
u.all
4,250,000 تومان 5,620,000 تومان 3,200,000 تومان 1,650,000 تومان
Ramada Resort Lara
u.all
4,330,000 تومان 5,840,000 تومان 3,060,000 تومان 1,650,000 تومان
Orange County
u.all
4,710,000 تومان 6,340,000 تومان 3,170,000 تومان 1,650,000 تومان
PGS Kremlin Palace
u.all
4,760,000 تومان 7,350,000 تومان 3,180,000 تومان 1,650,000 تومان
Amara Prestige
u.all
4,810,000 تومان 6,490,000 تومان 3,230,000 تومان 1,650,000 تومان
Sherwood Breezes
u.all
5,260,000 تومان 7,140,000 تومان 3,510,000 تومان 1,650,000 تومان
Delphin Palace
u.all
5,500,000 تومان 7,500,000 تومان 3,550,000 تومان 1,650,000 تومان
Delphin BE Grand
u.all
6,600,000 تومان 9,170,000 تومان 4,480,000 تومان 1,650,000 تومان
Bellis Deluxe
u.all
6,530,000 تومان 9,060,000 تومان 4,090,000 تومان 1,650,000 تومان
Ic Green Palace
u.all
6,520,000 تومان 9,530,000 تومان 4,060,000 تومان 1,650,000 تومان
Delphin Imperial
u.all
6,960,000 تومان 9,680,000 تومان 4,300,000 تومان 1,650,000 تومان
Rixos Sungate
u.all
7,000,000 تومان 9,760,000 تومان 4,320,000 تومان 1,650,000 تومان
Royal Wings
u.all
7,140,000 تومان 9,970,000 تومان 4,450,000 تومان 1,650,000 تومان
Royal Seginus
u.all
7,140,000 تومان 9,970,000 تومان 4,450,000 تومان 1,650,000 تومان
Royal Seginus
u.all
7,150,000 تومان 9,980,000 تومان 4,460,000 تومان 1,650,000 تومان
نام هتل Club Herakles
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Dinc
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,330,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nazar Beach
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,360,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Viking Star
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRANSATLANTİK
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Family Club
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,710,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,330,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,710,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل PGS Kremlin Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,760,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Prestige
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,810,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Breezes
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,260,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bellis Deluxe
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,530,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ic Green Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,520,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,530,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,960,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Wings
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Seginus
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Seginus
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,650,000 تومان
توضیحات
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 16 خرداد , 1397 - تاریخ پایان تور : 24 خرداد , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل با صبحانه، ناهار ، شام
ترنسفر فرودگاهی
تور لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
 توضیحات

افزایش نرخ ارز به عهده آژانس ثبت نام کننده و یا مسافرین الزامی میباشد

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی رادین گشت و شماره  ۰۲۱۸۸۷۳۰۸۳۰  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
کدام آتشفشان ها دیرتر فعال می‌شوند؟
نیش پشه ها در سفر؛ راه هایی برای پیشگیری
بهترین زمان سفر به سانتورینی؛ جواهر سفید دریای اژه در یونان
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک