تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی امیران پرواز آرسام
شروع تور از 16 خرداد , 1397
۰۲۱۸۷۷۱۰
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Asel
all
2,070,000 تومان2,500,000 تومان1,890,000 تومان1,590,000 تومان
Club Herakles
all
2,310,000 تومان2,780,000 تومان2,000,000 تومان1,590,000 تومان
Cender
all
2,420,000 تومان2,810,000 تومان2,080,000 تومان1,590,000 تومان
Lara Hadrianus
all
2,470,000 تومان2,890,000 تومان2,080,000 تومان1,590,000 تومان
Millennium Palace
all
2,320,000 تومان2,650,000 تومان2,000,000 تومان1,590,000 تومان
Rios Beach
all
2,620,000 تومان3,130,000 تومان2,160,000 تومان1,590,000 تومان
Maya World Belek
all
3,210,000 تومان4,300,000 تومان2,480,000 تومان1,590,000 تومان
Palmet
u.all
2,850,000 تومان3,480,000 تومان2,280,000 تومان1,590,000 تومان
Viking Star
all
3,090,000 تومان3,830,000 تومان2,400,000 تومان1,590,000 تومان
Grand Park Lara
u.all
3,790,000 تومان5,080,000 تومان2,750,000 تومان1,590,000 تومان
Ramada Resort Lara
u.all
4,180,000 تومان5,470,000 تومان2,940,000 تومان1,590,000 تومان
Ramada Plaza
u.all
4,050,000 تومان5,270,000 تومان2,900,000 تومان1,590,000 تومان
Orange County
u.all
4,730,000 تومان6,290,000 تومان3,250,000 تومان1,590,000 تومان
Amara Prestige
u.all
4,800,000 تومان6,400,000 تومان3,250,000 تومان1,590,000 تومان
Sherwood Breezes
u.all
5,150,000 تومان6,910,000 تومان3,450,000 تومان1,590,000 تومان
Delphin Palace
u.all
5,540,000 تومان7,490,000 تومان3,650,000 تومان1,590,000 تومان
Delphin Diva
u.all
5,780,000 تومان7,850,000 تومان3,750,000 تومان1,590,000 تومان
Delphin BE Grand
u.all
5,900,000 تومان8,040,000 تومان3,800,000 تومان1,590,000 تومان
Spice
u.all
6,210,000 تومان8,510,000 تومان3,960,000 تومان1,590,000 تومان
Delphin Imperial
u.all
6,950,000 تومان9,600,000 تومان4,350,000 تومان1,590,000 تومان
Royal Wings
u.all
7,150,000 تومان9,910,000 تومان4,430,000 تومان1,590,000 تومان
Amara Dolce Vita
u.all
7,200,000 تومان10,000,000 تومان4,470,000 تومان1,590,000 تومان
Susesi
u.all
7,700,000 تومان10,730,000 تومان4,700,000 تومان1,590,000 تومان
نام هتلAsel
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,070,000 تومان
قیمت 1 تخته2,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتلClub Herakles
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,310,000 تومان
قیمت 1 تخته2,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتلCender
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,420,000 تومان
قیمت 1 تخته2,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتلLara Hadrianus
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,470,000 تومان
قیمت 1 تخته2,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتلMillennium Palace
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,320,000 تومان
قیمت 1 تخته2,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتلRios Beach
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,620,000 تومان
قیمت 1 تخته3,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتلMaya World Belek
خدمات هتلall
قیمت دو تخته3,210,000 تومان
قیمت 1 تخته4,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتلPalmet
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته3,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتلViking Star
خدمات هتلall
قیمت دو تخته3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته3,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrand Park Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته5,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتلRamada Resort Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,180,000 تومان
قیمت 1 تخته5,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتلRamada Plaza
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته5,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتلOrange County
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,730,000 تومان
قیمت 1 تخته6,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتلAmara Prestige
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,800,000 تومان
قیمت 1 تخته6,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتلSherwood Breezes
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته5,150,000 تومان
قیمت 1 تخته6,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتلDelphin Palace
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته5,540,000 تومان
قیمت 1 تخته7,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتلDelphin Diva
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته5,780,000 تومان
قیمت 1 تخته7,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتلDelphin BE Grand
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته5,900,000 تومان
قیمت 1 تخته8,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتلSpice
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته6,210,000 تومان
قیمت 1 تخته8,510,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتلDelphin Imperial
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته6,950,000 تومان
قیمت 1 تخته9,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتلRoyal Wings
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته7,150,000 تومان
قیمت 1 تخته9,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,430,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتلAmara Dolce Vita
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته10,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتلSusesi
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته7,700,000 تومان
قیمت 1 تخته10,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,590,000 تومان
توضیحات
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 16 خرداد , 1397 - تاریخ پایان تور : 24 خرداد , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
ترنسفر فرودگاهی
تور لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با پرواز - بیمه مسافرتی - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل- ترانســفر فرودگـاهی و راهنــمای فارســـی زبان
 توضیحات

-طبق بخشنامه هواپیمایی پرواز چارتری سوخت کامل میباشد .
-مسولییت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده
آژانس ثبت نام کننده می باشد .
-نرخ کودک زیر دو سال 190/000 تومان می باشد .
-ارسال درخواست توسط آژانس همکار به منزله قبول قوانین پرواز چارتری و هتل گارانتی می باشد .
-برای کانفرم درخواست ارسال ۵۰%مبلغ درخواست الزامی میباشد .
- خانواده 4 نفره و دارای 2 فرزند حتما با کانتر هماهنگ شود

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی امیران پرواز آرسام و شماره  ۰۲۱۸۷۷۱۰  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور زمینی گرجستان " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
بهترین زمان سفر به سیدنی؛ خانه اپرای ملی استرالیا
استان هرمزگان را بهتر بشناسیم
سافاری در ماداگاسکار و تماشای شگفت انگیزترین مخلوقات زمین (قسمت دوم)
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک