شروع تور از 10 فروردین , 1397
۰۲۱۸۸۸۲۲۲۴۹
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران     آنتالیا
 نوع سفر
air   -  ایران ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Lara Hadrianus
all
1,740,000 تومان 2,040,000 تومان 1,540,000 تومان 1,140,000 تومان
Belkon
all
1,740,000 تومان 2,040,000 تومان 1,540,000 تومان 1,140,000 تومان
Cender
all
1,840,000 تومان 2,140,000 تومان 1,540,000 تومان 1,140,000 تومان
Max Holiday
u.all
2,040,000 تومان 2,540,000 تومان 1,640,000 تومان 1,140,000 تومان استخر آب گرم
Grand Park Lara
u.all
2,040,000 تومان 2,940,000 تومان 1,840,000 تومان 1,140,000 تومان استخر آب گرم
Grand Ring
u.all
2,140,000 تومان 2,640,000 تومان 1,740,000 تومان 1,140,000 تومان kemer
Kervansaray Kundu
u.all
2,240,000 تومان 2,740,000 تومان 1,740,000 تومان 1,140,000 تومان
Ramada Resort Lara
u.all
2,340,000 تومان 2,940,000 تومان 1,840,000 تومان 1,140,000 تومان استخر آب گرم
Lykia World
u.all
2,340,000 تومان 3,140,000 تومان 1,940,000 تومان 1,140,000 تومان
Avantgarde
u.all
2,440,000 تومان 3,040,000 تومان 1,840,000 تومان 1,140,000 تومان
Kervansaray Lara
u.all
2,540,000 تومان 3,240,000 تومان 1,940,000 تومان 1,140,000 تومان
Alva Donna
u.all
2,640,000 تومان 3,240,000 تومان 1,940,000 تومان 1,140,000 تومان استخر آب گرم
Orange County
u.all
2,640,000 تومان 3,340,000 تومان 2,040,000 تومان 1,140,000 تومان
Melas Lara
u.all
2,640,000 تومان 3,640,000 تومان 2,040,000 تومان 1,140,000 تومان
Spice
u.all
2,840,000 تومان 3,640,000 تومان 2,040,000 تومان 1,140,000 تومان
Miracle
u.all
3,140,000 تومان 4,040,000 تومان 2,140,000 تومان 1,140,000 تومان
Cornelia De Luxe
u.all
3,140,000 تومان 4,040,000 تومان 2,140,000 تومان 1,140,000 تومان
Ela Quality
u.all
3,240,000 تومان 4,840,000 تومان 2,440,000 تومان 1,140,000 تومان
Sherwood Breezes
u.all
3,340,000 تومان 4,440,000 تومان 2,340,000 تومان 1,140,000 تومان
Susesi
u.all
3,340,000 تومان 4,440,000 تومان 2,340,000 تومان 1,140,000 تومان
Rixos Sungate
u.all
3,640,000 تومان 4,940,000 تومان 2,440,000 تومان 1,140,000 تومان
Titanic Beach Lara
u.all
3,640,000 تومان 5,340,000 تومان 2,540,000 تومان 1,140,000 تومان استخر آب گرم
Titanic Deluxe Belek
u.all
4,240,000 تومان 5,740,000 تومان 2,740,000 تومان 1,140,000 تومان استخر آب گرم
نام هتل Lara Hadrianus
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 1,740,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belkon
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 1,740,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 1,840,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Max Holiday
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,040,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات استخر آب گرم
نام هتل Grand Park Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,040,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات استخر آب گرم
نام هتل Grand Ring
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات kemer
نام هتل Kervansaray Kundu
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,240,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,340,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات استخر آب گرم
نام هتل Lykia World
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,340,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Alva Donna
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,640,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات استخر آب گرم
نام هتل Orange County
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,640,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melas Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,640,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,840,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cornelia De Luxe
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ela Quality
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,240,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Breezes
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,340,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,340,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,640,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,640,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات استخر آب گرم
نام هتل Titanic Deluxe Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,240,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,140,000 تومان
توضیحات استخر آب گرم
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 10 فروردین , 1397 - تاریخ پایان تور : 16 فروردین , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت با پرواز ایر باس مدرن هواپیمایی ایران ایر - 6شب اقامت در هتل- ترانسفر فرودگاهی- بیمه مسافرتی- راهنمای فارسی زبان فرودگاه اسپارتا
 توضیحات

رفت 23:20 برگشت 02:20
ایرباس جدید A330
نرخ کودک زیر 2 سال 440.000 تومان میباشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
پرواز چارتر و هتل گارانتی میباشد و در صورت کنسلی و تغییر تاریخ سوخت کامل میگردد.

پشتیبانی: 09364781644
لینک کانال تلگرام: kebriasafar@

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی کبریاسفر تکین و شماره  ۰۲۱۸۸۸۲۲۲۴۹  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
کربلا، نجف و سامرا 150 سال پیش !
راهنمای سفر به کازان، روسیه
سفر به ارمنستان؛ بایدها و نبایدها برای خانم ها
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک