شروع تور از 22 فروردین , 1397
02188822249
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران    آنتالیا
 نوع سفر
هوایی  -  آتا
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
attala
b.b
1,090,000 تومان 1,200,000 تومان 960,000 تومان 890,000 تومان
club herakles
all
1,320,000 تومان 1,470,000 تومان 1,140,000 تومان 890,000 تومان
lara dinc
all
1,440,000 تومان 1,650,000 تومان 1,190,000 تومان 890,000 تومان
belkon
all
1,500,000 تومان 1,740,000 تومان 1,210,000 تومان 890,000 تومان
nazar beach
lara hadrianus
u.all
u.all
1,500,000 تومان 1,740,000 تومان 1,210,000 تومان 890,000 تومان
palmet resort
u.all
1,560,000 تومان 1,830,000 تومان 1,240,000 تومان 890,000 تومان
maya world
u.all
1,680,000 تومان 2,080,000 تومان 1,280,000 تومان 890,000 تومان
armas labada
u.all
1,800,000 تومان 2,190,000 تومان 1,330,000 تومان 890,000 تومان
sensitive premium
u.all
1,800,000 تومان 2,190,000 تومان 1,330,000 تومان 890,000 تومان
kervansaray kundu
u.all
1,830,000 تومان 2,240,000 تومان 1,340,000 تومان 890,000 تومان
orange county
u.all
1,890,000 تومان 2,330,000 تومان 1,370,000 تومان 890,000 تومان
grand park lara
u.all
1,920,000 تومان 2,320,000 تومان 1,380,000 تومان 890,000 تومان
kervansaray lara
u.all
1,920,000 تومان 2,370,000 تومان 1,380,000 تومان 890,000 تومان
lara family club
u.all
2,010,000 تومان 2,320,000 تومان 1,420,000 تومان 890,000 تومان
ramada resort
u.all
2,100,000 تومان 2,640,000 تومان 1,450,000 تومان 890,000 تومان
club sera
u.all
2,250,000 تومان 2,990,000 تومان 1,510,000 تومان 890,000 تومان
trendy lara
kremlin palace
u.all
u.all
2,400,000 تومان 3,090,000 تومان 1,570,000 تومان 890,000 تومان
miracle
baia
u.all
u.all
2,520,000 تومان 3,270,000 تومان 1,620,000 تومان 890,000 تومان
concorde
u.all
2,550,000 تومان 3,320,000 تومان 1,630,000 تومان 890,000 تومان
bellis
u.all
2,580,000 تومان 3,360,000 تومان 1,640,000 تومان 890,000 تومان
royal wings
royal seginus
royal holiday palace
u.all
u.all
u.all
2,850,000 تومان 3,770,000 تومان 1,630,000 تومان 890,000 تومان
delphin palace
u.all
2,850,000 تومان 3,770,000 تومان 1,630,000 تومان 890,000 تومان
delphin palace
u.all
2,850,000 تومان 3,770,000 تومان 1,630,000 تومان 890,000 تومان
bellis
u.all
2,910,000 تومان 3,860,000 تومان 1,780,000 تومان 890,000 تومان
delphin be grand
u.all
2,970,000 تومان 3,950,000 تومان 1,670,000 تومان 890,000 تومان
titanic beach lara
u.all
3,000,000 تومان 3,990,000 تومان 1,810,000 تومان 890,000 تومان
delphin imperial
u.all
3,030,000 تومان 4,040,000 تومان 1,690,000 تومان 890,000 تومان
selectum luxury
u.all
3,030,000 تومان 4,040,000 تومان 1,690,000 تومان 890,000 تومان
ela quality
u.all
3,060,000 تومان 4,080,000 تومان 1,700,000 تومان 890,000 تومان
adam & eva
u.all
3,150,000 تومان 4,220,000 تومان 1,730,000 تومان 890,000 تومان
limak lara
u.all
3,180,000 تومان 4,260,000 تومان 1,880,000 تومان 890,000 تومان
rixos sungate
u.all
3,210,000 تومان 4,310,000 تومان 1,750,000 تومان 890,000 تومان
barut lara
u.all
3,330,000 تومان 3,660,000 تومان 1,350,000 تومان 890,000 تومان
نام هتل attala
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل club herakles
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 1,320,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل lara dinc
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 1,440,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل belkon
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 1,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل nazar beach
lara hadrianus
خدمات هتل u.all
u.all
قیمت دو تخته 1,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل palmet resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 1,560,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل maya world
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 1,680,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل armas labada
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 1,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,330,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل sensitive premium
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 1,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,330,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل kervansaray kundu
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 1,830,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل orange county
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 1,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل grand park lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 1,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل kervansaray lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 1,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل lara family club
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,010,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل ramada resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل club sera
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل trendy lara
kremlin palace
خدمات هتل u.all
u.all
قیمت دو تخته 2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل miracle
baia
خدمات هتل u.all
u.all
قیمت دو تخته 2,520,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل concorde
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل bellis
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,580,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,360,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل royal wings
royal seginus
royal holiday palace
خدمات هتل u.all
u.all
u.all
قیمت دو تخته 2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل delphin palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل delphin palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل bellis
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,910,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل delphin be grand
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل titanic beach lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل delphin imperial
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل selectum luxury
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل ela quality
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل adam & eva
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل limak lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,260,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل rixos sungate
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,210,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل barut lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,330,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 890,000 تومان
توضیحات
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 22 فروردین , 1397 - تاریخ پایان تور : 30 فروردین , 1397
 مدارک لازم
اسکن پاسپورت
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت با پرواز ایر باس مدرن هواپیمایی آتا - 6شب اقامت در هتل- ترانسفر فرودگاهی- بیمه مسافرتی- راهنمای فارسی زبان
 توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 240.000 تومان میباشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
پرواز چارتر و هتل گارانتی میباشد و در صورت کنسلی و تغییر تاریخ سوخت کامل میگردد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی کبریا سفر و شماره  02188822249  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
کربلا، نجف و سامرا 150 سال پیش !
راهنمای سفر به کازان، روسیه
سفر به ارمنستان؛ بایدها و نبایدها برای خانم ها
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک