شروع تور از 25 اسفند , 1396
۰۲۱۴۴۰۰۲۰۲۰
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران     آنتالیا
 نوع سفر
air   -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Lara Dinc
all
2,495,000 تومان 2,695,000 تومان 2,095,000 تومان 1,895,000 تومان
Sarp
all
2,695,000 تومان 3,095,000 تومان 2,295,000 تومان 1,895,000 تومان
The Sense Deluxe
all
2,895,000 تومان 3,345,000 تومان 2,345,000 تومان 1,895,000 تومان
Orange County
u.all
2,995,000 تومان 3,545,000 تومان 2,395,000 تومان 1,895,000 تومان ALANYA
Adonis
all
2,945,000 تومان 3,395,000 تومان 2,395,000 تومان 1,895,000 تومان
Side Star Resort
all
3,095,000 تومان 3,595,000 تومان 2,445,000 تومان 1,895,000 تومان
Side Star Elegance
all
3,245,000 تومان 3,795,000 تومان 2,495,000 تومان 1,895,000 تومان
Aska Lara
u.all
3,095,000 تومان 3,695,000 تومان 2,495,000 تومان 1,895,000 تومان ASKA LARA REIVER
Grand Park Lara
u.all
3,295,000 تومان  تومان 2,495,000 تومان 1,895,000 تومان
Club Mega Saray
u.all
3,395,000 تومان 4,145,000 تومان 2,595,000 تومان 1,895,000 تومان
Aska Lara
u.all
3,695,000 تومان 4,545,000 تومان 2,695,000 تومان 1,895,000 تومان
Kervansaray Lara
u.all
3,695,000 تومان 4,595,000 تومان 2,745,000 تومان 1,895,000 تومان
Miracle
u.all
4,245,000 تومان 5,295,000 تومان 2,995,000 تومان 1,895,000 تومان
Ela Quality
u.all
4,545,000 تومان 5,795,000 تومان 3,095,000 تومان 1,895,000 تومان
Susesi
u.all
4,695,000 تومان 5,995,000 تومان 3,195,000 تومان 1,895,000 تومان
Royal Wings
u.all
4,695,000 تومان 6,095,000 تومان 3,245,000 تومان 1,895,000 تومان
Rixos Sungate
u.all
4,745,000 تومان 6,195,000 تومان 3,245,000 تومان 1,895,000 تومان
Royal Holiday Palace
u.all
4,895,000 تومان 6,295,000 تومان 3,295,000 تومان 1,895,000 تومان
Royal Seginus
u.all
4,895,000 تومان 6,295,000 تومان 3,295,000 تومان 1,895,000 تومان
Titanic Beach Lara
u.all
5,295,000 تومان 6,795,000 تومان 3,445,000 تومان 1,895,000 تومان
Titanic Deluxe Belek
u.all
5,695,000 تومان 7,195,000 تومان 3,545,000 تومان 1,895,000 تومان
Delphin Imperial
u.all
5,495,000 تومان 7,245,000 تومان 3,595,000 تومان 1,895,000 تومان
Regnum Carya 
u.all
6,995,000 تومان 9,595,000 تومان 4,495,000 تومان 1,895,000 تومان
نام هتل Lara Dinc
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,495,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,095,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sarp
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,695,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,095,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,295,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Sense Deluxe
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,895,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,345,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,345,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,545,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,395,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات ALANYA
نام هتل Adonis
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,945,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,395,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,395,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Side Star Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,095,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,595,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,445,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Side Star Elegance
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,245,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aska Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,095,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات ASKA LARA REIVER
نام هتل Grand Park Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,295,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Mega Saray
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,395,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,145,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aska Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,545,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,695,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,595,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,745,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,245,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,295,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ela Quality
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,545,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,095,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,695,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,195,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Wings
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,695,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,095,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,245,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,745,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,195,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,245,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,895,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,295,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,295,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Seginus
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,895,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,295,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,295,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,295,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,445,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,695,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,195,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,545,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,495,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,245,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya 
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,995,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,595,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,895,000 تومان
توضیحات
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 25 اسفند , 1396 - تاریخ پایان تور : 7 فروردین , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان (دنیزلی) - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو - راهنمای فارسی زبان -کودک زیر دوسال 290.000 می باشد
 توضیحات

BUSINESS CLASS MAHAN AIR + 250.000T
برنامه هاي شاد نوروزی
تاریخ های رفت :25 اسفند +1 الی 8 فروردین
کلیه نرخ های پکیج در تاریخ 1 و 3 و4 فروردین(21- 23 - 24 مارچ)شامل 200.000 تومان افزایش نرخ می باشد.
بیزینس کلاس+250.000 تومان
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان،لیدر فارسی زبان،بیمه مسافرتی ،ترانسفر فرودگاهی
کودک زیر دوسال 290.000 تومان می باشد
برنامه شاد نوروزی

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی امیدان پرواز و شماره  ۰۲۱۴۴۰۰۲۰۲۰  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
بهترین زمان سفر به شیراز
کربلا، نجف و سامرا 150 سال پیش !
راهنمای سفر به کازان، روسیه
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک