شروع تور از 7 اردیبهشت , 1397
۰۲۱-۲۲۲۲۱۵۰۰
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران     آنتالیا
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - سان اکسپرس
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Ares Dream
all
2,561,000 تومان 2,770,000 تومان 2,352,000 تومان 2,145,000 تومان
Lara Hadrianus
all
2,673,000 تومان 2,938,000 تومان 2,408,000 تومان 2,145,000 تومان
Nazar Beach
all
2,693,000 تومان 2,969,000 تومان 2,418,000 تومان 2,145,000 تومان
Maya World
all
2,785,000 تومان 3,106,000 تومان 2,464,000 تومان 2,145,000 تومان
Palmet
all
2,907,000 تومان 3,443,000 تومان 2,525,000 تومان 2,145,000 تومان
Daima Biz
all
2,938,000 تومان 3,336,000 تومان 2,540,000 تومان 2,145,000 تومان
Cender
all
2,969,000 تومان 3,382,000 تومان 2,556,000 تومان 2,145,000 تومان
Karmir
u.all
3,030,000 تومان 3,652,000 تومان 2,586,000 تومان 2,145,000 تومان
Grand Ring
all
3,091,000 تومان 3,565,000 تومان 2,617,000 تومان 2,145,000 تومان
Sherwood Dreams
u.all
3,213,000 تومان 3,749,000 تومان 2,678,000 تومان 2,145,000 تومان
Dosinia Luxury
u.all
3,244,000 تومان 3,795,000 تومان 2,693,000 تومان 2,145,000 تومان
Amara Prestige
u.all
3,244,000 تومان 3,795,000 تومان 2,693,000 تومان 2,145,000 تومان
Limak Limra
all
3,244,000 تومان 3,795,000 تومان 2,693,000 تومان 2,145,000 تومان
Grand Park Lara
u.all
3,366,000 تومان 4,101,000 تومان 2,448,000 تومان 2,145,000 تومان
PGS Kremlin Palace
u.all
3,458,000 تومان 4,116,000 تومان 2,800,000 تومان 2,145,000 تومان
Crystal Waterworld
u.all
3,703,000 تومان 4,483,000 تومان 2,923,000 تومان 2,145,000 تومان
Baia Lara
u.all
3,825,000 تومان 4,667,000 تومان 2,984,000 تومان 2,145,000 تومان
Orange County
u.all
3,999,000 تومان 4,927,000 تومان 3,071,000 تومان 2,145,000 تومان
Adalya Elite Lara
u.all
4,131,000 تومان 5,126,000 تومان 3,137,000 تومان 2,145,000 تومان
Delphin Diva
u.all
4,621,000 تومان 5,860,000 تومان 3,382,000 تومان 2,145,000 تومان
Bellis Deluxe
u.all
4,728,000 تومان 6,024,000 تومان 3,433,000 تومان 2,145,000 تومان
Royal Wings
u.all
4,743,000 تومان 6,044,000 تومان 3,443,000 تومان 2,145,000 تومان
Royal Holiday Palace
u.all
4,743,000 تومان 6,044,000 تومان 3,443,000 تومان 2,145,000 تومان
Royal Seginus
u.all
4,743,000 تومان 6,044,000 تومان 3,443,000 تومان 2,145,000 تومان
Delphin Palace
u.all
4,774,000 تومان 6,090,000 تومان 3,458,000 تومان 2,145,000 تومان
Ic Green Palace
u.all
4,805,000 تومان 6,136,000 تومان 3,474,000 تومان 2,145,000 تومان
Voyage Belek
u.all
5,075,000 تومان 6,834,000 تومان 3,606,000 تومان 2,145,000 تومان
Delphin BE Grand
u.all
5,202,000 تومان 6,732,000 تومان 3,672,000 تومان 2,145,000 تومان
Delphin Imperial
u.all
5,264,000 تومان 6,824,000 تومان 3,703,000 تومان 2,145,000 تومان
Royal Adam & Eve
u.all
5,355,000 تومان 6,962,000 تومان 3,749,000 تومان 2,145,000 تومان
Rixos Premium
u.all
5,814,000 تومان 7,650,000 تومان 3,978,000 تومان 2,145,000 تومان
Rixos Sungate
u.all
6,273,000 تومان 8,339,000 تومان 4,208,000 تومان 2,145,000 تومان
Regnum Carya 
u.all
8,880,000 تومان 14,270,000 تومان 5,508,000 تومان 2,145,000 تومان
Maxx Royal
u.all
11,113,000 تومان 15,606,000 تومان 6,630,000 تومان 2,145,000 تومان
نام هتل Ares Dream
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,561,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,352,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,673,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,938,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,408,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nazar Beach
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,693,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,969,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,418,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maya World
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,785,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,106,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,464,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palmet
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,907,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,443,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,525,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Daima Biz
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,938,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,336,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,969,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,382,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,556,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Karmir
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,652,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,586,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Ring
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,091,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,565,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,617,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,213,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,749,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,678,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dosinia Luxury
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,244,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,693,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Prestige
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,244,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,693,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Limra
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,244,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,693,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,366,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,101,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,448,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل PGS Kremlin Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,458,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,116,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,703,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,483,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,923,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,825,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,667,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,984,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,999,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,927,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,071,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,131,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,126,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,137,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Diva
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,621,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,382,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bellis Deluxe
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,728,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,024,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,433,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Wings
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,743,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,044,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,443,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,743,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,044,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,443,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Seginus
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,743,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,044,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,443,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,774,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,458,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ic Green Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,805,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,136,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,474,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Voyage Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,075,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,834,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,606,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,202,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,732,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,672,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,264,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,824,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,703,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Adam & Eve
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,355,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,962,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,749,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,814,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,978,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,273,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,339,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,208,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya 
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,880,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,508,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 11,113,000 تومان
قیمت 1 تخته 15,606,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,145,000 تومان
توضیحات
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 7 اردیبهشت , 1397 - تاریخ پایان تور : 13 اردیبهشت , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل با صبحانه
ترنسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
 توضیحات
  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی سلام پرواز و شماره  ۰۲۱-۲۲۲۲۱۵۰۰  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
بهترین زمان سفر به شیراز
کربلا، نجف و سامرا 150 سال پیش !
راهنمای سفر به کازان، روسیه
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک