آژانس مسافرتی اسطوره بیستون
شروع تور از 18 مهر , 1398
02142261
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
هوائی   -  ایران ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Lara Palace
all
3,040,000 تومان 4,850,000 تومان 2,650,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Melody
all
3,380,000 تومان 4,250,000 تومان 2,990,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Himeros Life Hotel
all
3,780,000 تومان 4,980,000 تومان 3,280,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Himeros Beach
all
3,850,000 تومان 5,050,000 تومان 3,350,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Belkon
all
4,250,000 تومان 5,250,000 تومان 3,590,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Monna Roza Beach Resort
all
4,490,000 تومان 6,850,000 تومان 3,950,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Monna Roza Garden Resort
all
4,750,000 تومان 7,250,000 تومان 3,990,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Armir Resort
all
4,850,000 تومان 6,990,000 تومان 3,850,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Nazar Beach
all
4,980,000 تومان 6,450,000 تومان 4,150,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Lara Family Star
all
5,250,000 تومان 7,990,000 تومان 3,890,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Armas Labada Ultra All Inclusive
u.all
5,450,000 تومان 7,250,000 تومان 3,990,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Transatlantik Hotel
u.all
5,650,000 تومان 7,650,000 تومان 4,280,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Sensitive Premium Resort And Spa
u.all
5,950,000 تومان 8,100,000 تومان 4,350,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Lara Family Club
u.all
7,180,000 تومان 9,850,000 تومان 4,850,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Orange County Resort Belek
u.all
7,290,000 تومان 12,150,000 تومان 4,550,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Ramada Resort Lara
u.all
7,450,000 تومان 10,150,000 تومان 4,850,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Orange County Resort Hotel
u.all
7,550,000 تومان 12,980,000 تومان 4,980,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Crystal Waterworld Hotel
u.all
7,980,000 تومان 10,980,000 تومان 6,480,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Kervansaray Lara
u.all
8,250,000 تومان 11,250,000 تومان 5,350,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Amara Prestige
u.all
8,550,000 تومان 11,350,000 تومان 5,480,000 تومان 2,490,000 تومان
نام هتل هتل Lara Palace
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,040,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Melody
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Himeros Life Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,780,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Himeros Beach
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Belkon
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Monna Roza Beach Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Monna Roza Garden Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Armir Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Nazar Beach
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lara Family Star
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Armas Labada Ultra All Inclusive
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Transatlantik Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sensitive Premium Resort And Spa
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lara Family Club
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Orange County Resort Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ramada Resort Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Orange County Resort Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,550,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Crystal Waterworld Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Kervansaray Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Amara Prestige
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,550,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 18 مهر , 1398 - تاریخ پایان تور : 25 مهر , 1398
 مدارک لازم
اصل گذرنامه با حداقل7 ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 6 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند. کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد. نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 590000 تومان می باشد. پرداخت 8۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 02142261 تماس حاصل فرمایید(در ساعات غیر اداری با شماره 09024040761 تماس حاصل فرمایید)

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی اسطوره بیستون و شماره  02142261  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو آنتالیا

تور آنتالیا از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور ارزان آنتالیا بهار 98 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.