آژانس مسافرتی آبی بال مهر
شروع تور از 18 مهر , 1398
02188738883
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
هوائی   -  ایران ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Lara Palace
b.b
2,590,000 تومان 4,090,000 تومان 2,690,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Melody
all
3,090,000 تومان 4,790,000 تومان 2,890,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Lara Palace
all
3,090,000 تومان 4,790,000 تومان 2,890,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Club Herakles Hotel
all
3,090,000 تومان 5,090,000 تومان 2,990,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Himeros Life Hotel
all
3,490,000 تومان 5,290,000 تومان 3,090,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Himeros Beach
all
3,490,000 تومان 5,290,000 تومان 3,090,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Armir Palace
all
3,790,000 تومان 5,390,000 تومان 3,290,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Palmet Resort Kiris
all
3,890,000 تومان 6,290,000 تومان 3,490,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Armir Resort
all
4,490,000 تومان 6,490,000 تومان 3,590,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Lara Family Star
all
4,690,000 تومان 6,890,000 تومان 3,790,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Cender Hotel
all
4,790,000 تومان 7,090,000 تومان 3,890,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Maya World Imperial
all
5,190,000 تومان 7,490,000 تومان 4,090,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Daima Biz Hotel
all
5,390,000 تومان 7,890,000 تومان 4,290,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Orange County Resort Belek
u.all
5,790,000 تومان 8,390,000 تومان 4,490,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Imperial Turkiz Resort
u.all
6,090,000 تومان 8,890,000 تومان 4,790,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Imperial Sunland
u.all
6,090,000 تومان 9,390,000 تومان 4,990,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Orange County Resort Belek
u.all
6,290,000 تومان 9,590,000 تومان 4,990,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Orange County Resort Hotel
u.all
6,690,000 تومان 10,190,000 تومان 5,090,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Crystal Waterworld Hotel
u.all
6,990,000 تومان 10,390,000 تومان 5,290,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Orange County Resort Hotel
u.all
6,990,000 تومان 10,890,000 تومان 5,390,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Amara Prestige
u.all
8,590,000 تومان 14,290,000 تومان 5,590,000 تومان 2,490,000 تومان
هتل Rixos Sungate
u.all
12,290,000 تومان 16,890,000 تومان 6,590,000 تومان 2,490,000 تومان
نام هتل هتل Lara Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Melody
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lara Palace
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Club Herakles Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Himeros Life Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Himeros Beach
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Armir Palace
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Palmet Resort Kiris
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Armir Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lara Family Star
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cender Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Maya World Imperial
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Daima Biz Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Orange County Resort Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Imperial Turkiz Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Imperial Sunland
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Orange County Resort Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Orange County Resort Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Crystal Waterworld Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Orange County Resort Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Amara Prestige
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Rixos Sungate
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 12,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 18 مهر , 1398 - تاریخ پایان تور : 28 مهر , 1398
 مدارک لازم
اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 6 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند. کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد. برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید. نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 290 هزارتومان می باشد. پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آبی بال مهر و شماره  02188738883  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو آنتالیا

تور آنتالیا از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری آنتالیا زمستان ۹۸ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.