آژانس مسافرتی اسطوره بیستون
شروع تور از 2 مرداد , 1398
02142261
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
هوائی   -  قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Lara Palace
all
3,565,000 تومان 5,350,000 تومان 3,290,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Agon Hotel
b.b
4,100,000 تومان 5,680,000 تومان 3,490,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Melody
all
4,480,000 تومان 6,700,000 تومان 3,680,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Club Herakles Hotel
all
4,580,000 تومان 6,280,000 تومان 3,800,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Asia Hotel
all
4,600,000 تومان 5,890,000 تومان 3,850,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Himeros Life Hotel
all
4,700,000 تومان 6,300,000 تومان 3,900,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Himeros Beach
all
4,780,000 تومان 6,450,000 تومان 3,950,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Monna Roza Beach Resort
all
5,390,000 تومان 7,980,000 تومان 4,180,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Monna Roza Garden Resort
all
5,450,000 تومان 8,100,000 تومان 4,250,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Belkon
all
5,500,000 تومان 7,150,000 تومان 4,300,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Lara Park Hotel
all
5,570,000 تومان 7,250,000 تومان 4,350,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Cender Hotel
all
5,600,000 تومان 7,450,000 تومان 4,400,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Palmet Resort Kiris
all
6,100,000 تومان 8,200,000 تومان 4,480,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Armir Resort
all
6,450,000 تومان 9,700,000 تومان 4,650,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Armas Gul Beach Hotel
u.all
7,100,000 تومان 9,990,000 تومان 4,950,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Transatlantik Hotel
u.all
7,250,000 تومان 10,450,000 تومان 4,990,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Sensitive Premium Resort And Spa
u.all
7,580,000 تومان 10,650,000 تومان 5,300,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Sentido Palmet Beach Resort
u.all
7,980,000 تومان 10,980,000 تومان 5,450,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Kervansaray Kundu
u.all
8,050,000 تومان 11,000,000 تومان 5,500,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Imperial Sunland
u.all
8,180,000 تومان 12,650,000 تومان 5,600,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Kervansaray Lara
u.all
8,280,000 تومان 10,980,000 تومان 5,650,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Lara Family Club
all
8,380,000 تومان 11,400,000 تومان 5,700,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Karmir Resort
u.all
8,500,000 تومان 12,990,000 تومان 5,890,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Orange County Resort Belek
u.all
8,550,000 تومان 14,200,000 تومان 5,900,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Ramada Resort Lara
u.all
8,650,000 تومان 12,100,000 تومان 5,950,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Amara Prestige
u.all
9,980,000 تومان 14,000,000 تومان 6,390,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Orange County Resort Hotel
u.all
10,450,000 تومان 18,350,000 تومان 6,800,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Asteria Kremlin Palace
u.all
11,100,000 تومان 16,200,000 تومان 7,100,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Crystal Waterworld Hotel
u.all
11,250,000 تومان 18,450,000 تومان 6,750,000 تومان 3,050,000 تومان
هتل Adalya Elite Lara Hotel
u.all
12,650,000 تومان 17,980,000 تومان 7,850,000 تومان 3,050,000 تومان
نام هتل هتل Lara Palace
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,565,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Agon Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Melody
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,480,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Club Herakles Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,580,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Asia Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Himeros Life Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,700,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Himeros Beach
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,780,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Monna Roza Beach Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Monna Roza Garden Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Belkon
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lara Park Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,570,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cender Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Palmet Resort Kiris
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 6,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Armir Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 6,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Armas Gul Beach Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Transatlantik Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sensitive Premium Resort And Spa
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,580,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sentido Palmet Beach Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Kervansaray Kundu
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Imperial Sunland
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Kervansaray Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,280,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lara Family Club
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 8,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Karmir Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Orange County Resort Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,550,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ramada Resort Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Amara Prestige
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 9,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Orange County Resort Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 10,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 18,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Asteria Kremlin Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 11,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Crystal Waterworld Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 11,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 18,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Adalya Elite Lara Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 12,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 17,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,050,000 تومان
توضیحات
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 2 مرداد , 1398 - تاریخ پایان تور : 10 مرداد , 1398
 مدارک لازم
پاسپورت دارای 7 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 6 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند. کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد. نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 690000 می باشد. با توجه به نوسانات پرداخت 80 درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 02142261 تماس حاصل فرمایید(در ساعات غیر اداری با شماره 09024040761 تماس حاصل فرمایید)

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی اسطوره بیستون و شماره  02142261  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو آنتالیا

تور آنتالیا از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری آنتالیا زمستان 98 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
اطلاعاتی جالب در مورد جزیره کیش
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.