آژانس مسافرتی ماهان سیر
شروع تور از 20 تیر , 1398
02188525200
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
هوائی   -  ایران ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Lara Palace
all
3,390,000 تومان 4,490,000 تومان 2,790,000 تومان 2,290,000 تومان
هتل Himeros Beach
all
4,490,000 تومان 5,590,000 تومان 3,390,000 تومان 2,290,000 تومان
هتل Monna Roza Beach
all
4,790,000 تومان 6,690,000 تومان 3,590,000 تومان 2,290,000 تومان
هتل Ares Hotel
all
4,890,000 تومان 6,190,000 تومان 3,690,000 تومان 2,290,000 تومان
هتل White Angel
all
4,790,000 تومان 6,790,000 تومان 3,490,000 تومان 2,290,000 تومان
هتل Armir Palace
all
5,190,000 تومان 7,390,000 تومان 4,590,000 تومان 2,290,000 تومان
هتل Lara Park Hotel
all
5,290,000 تومان 6,990,000 تومان 3,590,000 تومان 2,290,000 تومان
هتل Club Sunny World
all
5,390,000 تومان 6,790,000 تومان 3,490,000 تومان 2,290,000 تومان
هتل Cender Hotel
all
5,390,000 تومان 7,490,000 تومان 3,690,000 تومان 2,290,000 تومان
هتل First Class Hotel
u.all
5,290,000 تومان 6,790,000 تومان 3,690,000 تومان 2,290,000 تومان
هتل Maya World Hotel
all
6,390,000 تومان 8,490,000 تومان 3,990,000 تومان 2,290,000 تومان
هتل Armir Resort
all
6,190,000 تومان 8,990,000 تومان 3,990,000 تومان 2,290,000 تومان
هتل Hedef Beach Resort
u.all
6,190,000 تومان 9,090,000 تومان 3,990,000 تومان 2,290,000 تومان
هتل Ramada Resort Side
all
6,690,000 تومان 9,990,000 تومان 2,290,000 تومان
هتل Throne Seagate
u.all
8,090,000 تومان 10,590,000 تومان 4,590,000 تومان 2,290,000 تومان
هتل Sensitive Premium Resort And Spa
u.all
7,390,000 تومان 11,990,000 تومان 4,590,000 تومان 2,290,000 تومان
هتل Imperial Sunland
u.all
7,390,000 تومان 11,990,000 تومان 4,690,000 تومان 2,290,000 تومان
هتل Daima Biz Hotel
u.all
8,190,000 تومان 12,090,000 تومان 4,990,000 تومان 2,290,000 تومان
هتل Orange County Resort Alanya
u.all
9,490,000 تومان 15,990,000 تومان 4,890,000 تومان 2,290,000 تومان
هتل Crystal Waterworld Hotel
u.all
8,790,000 تومان 14,290,000 تومان 4,990,000 تومان 2,290,000 تومان
هتل Amara Prestige
u.all
10,290,000 تومان 13,990,000 تومان 4,990,000 تومان 2,290,000 تومان
هتل Orange County Resort Hotel
u.all
10,890,000 تومان 16,990,000 تومان 5,290,000 تومان 2,290,000 تومان
نام هتل هتل Lara Palace
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Himeros Beach
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Monna Roza Beach
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ares Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل White Angel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Armir Palace
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lara Park Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Club Sunny World
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cender Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل First Class Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Maya World Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Armir Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 6,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hedef Beach Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ramada Resort Side
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 6,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Throne Seagate
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sensitive Premium Resort And Spa
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Imperial Sunland
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Daima Biz Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Orange County Resort Alanya
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 9,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 15,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Crystal Waterworld Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Amara Prestige
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 10,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Orange County Resort Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 10,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 20 تیر , 1398 - تاریخ پایان تور : 28 تیر , 1398
 مدارک لازم
گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار/یک قطعه عکس/کپی شناسنامه/کپی کارت ملی/ مشخصات فردی
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی- 6 شب و 7 روز اقامت در هتل
 توضیحات

پرواز و هتل چارتر و غیرقابل استرداد می باشد. بیمه برای افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه محاسبه می شود. هرینه کودک زیر 2 سال 290000 تومان می باشد. هنگام رزرو پرداخت 50% هزینه تور الزامی میباشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی ماهان سیر و شماره  02188525200  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو آنتالیا

تور آنتالیا از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری آنتالیا مهر ۹۸ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
3 شب تور رویایی در استانبول
سفری بی دغدغه با تور اقساطی
پل های نمادین استانبول
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.