مجری مستقیم تورهای اروپا…
تور 6 روزه سوئیس المان .
3 روز زوریخ. 3 روز مونیخ