تور استانبول آبان 1400

تور استانبول آبان 1400

تلفن تماس:
نام آژانس: سپهران سیر باستان
مدت اقامت 3 شب
شروع قیمت از 3,900,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Grand liza
1 تخته
5,330,000 تومان
2 تخته
3,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Milan
1 تخته
5,330,000 تومان
2 تخته
3,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Istanbul Newcity Hotel
1 تخته
5,850,000 تومان
2 تخته
4,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
5,850,000 تومان
2 تخته
4,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 ALL INN HOTEL
1 تخته
5,850,000 تومان
2 تخته
4,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
6,200,000 تومان
2 تخته
5,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Istanbul Dora Hotel
1 تخته
6,370,000 تومان
2 تخته
5,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hilarium Hotel Istanbul
1 تخته
6,630,000 تومان
2 تخته
5,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Elan Hotel
1 تخته
6,630,000 تومان
2 تخته
5,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
7,040,000 تومان
2 تخته
5,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Atik palas
1 تخته
7,060,000 تومان
2 تخته
5,360,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Lion Hotel
1 تخته
7,040,000 تومان
2 تخته
5,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Icon Istanbul Hotel
1 تخته
7,150,000 تومان
2 تخته
5,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel Halic Istanbul
1 تخته
7,150,000 تومان
2 تخته
5,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Adelmar Hotel Istanbul Sisli
1 تخته
7,490,000 تومان
2 تخته
5,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 DORA PERA
1 تخته
7,580,000 تومان
2 تخته
5,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
7,580,000 تومان
2 تخته
5,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel de Pera
1 تخته
7,750,000 تومان
2 تخته
5,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Marble Hotel
1 تخته
7,840,000 تومان
2 تخته
5,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Feronya Hotel
1 تخته
7,920,000 تومان
2 تخته
5,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Dedeman Istanbul
1 تخته
7,840,000 تومان
2 تخته
5,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Surmeli Istanbul
1 تخته
7,840,000 تومان
2 تخته
5,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Palazzo Donizetti
1 تخته
7,840,000 تومان
2 تخته
5,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Lounge
1 تخته
7,320,000 تومان
2 تخته
5,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Konak Hotel Taksim
1 تخته
8,360,000 تومان
2 تخته
6,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 The Green Park Hotel Taksim
1 تخته
8,530,000 تومان
2 تخته
6,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 CHER Istanbul Beyoglu
1 تخته
8,790,000 تومان
2 تخته
6,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 The Peak Hotel
1 تخته
8,790,000 تومان
2 تخته
6,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
8,790,000 تومان
2 تخته
6,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Lamartine Hotel
1 تخته
8,790,000 تومان
2 تخته
6,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Nippon
1 تخته
8,850,000 تومان
2 تخته
6,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Eresin Crown Hotel
1 تخته
8,850,000 تومان
2 تخته
6,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Bomonti
1 تخته
8,850,000 تومان
2 تخته
6,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Avantgarde Taksim Square
1 تخته
9,550,000 تومان
2 تخته
6,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
9,550,000 تومان
2 تخته
6,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Cevahir Hotel Convention Center
1 تخته
8,620,000 تومان
2 تخته
6,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Richmond Hotel
1 تخته
9,450,000 تومان
2 تخته
6,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Lazzoni
1 تخته
9,570,000 تومان
2 تخته
6,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Holiday Inn Sisli
1 تخته
9,750,000 تومان
2 تخته
6,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Occidental The Public
1 تخته
10,050,000 تومان
2 تخته
6,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 The Craton Sisli
1 تخته
10,250,000 تومان
2 تخته
6,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Elite world prestige
1 تخته
9,850,000 تومان
2 تخته
7,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
10,350,000 تومان
2 تخته
7,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Sheraton Istanbul City Center
1 تخته
10,950,000 تومان
2 تخته
7,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Point Hotel Taksim
1 تخته
11,750,000 تومان
2 تخته
7,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
12,750,000 تومان
2 تخته
8,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bomonti
1 تخته
14,160,000 تومان
2 تخته
8,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Barcelo
1 تخته
14,360,000 تومان
2 تخته
9,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Divan Istanbul City
1 تخته
14,760,000 تومان
2 تخته
9,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bosphorus
1 تخته
16,160,000 تومان
2 تخته
9,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Conrad Istanbul Bosphorus
1 تخته
16,160,000 تومان
2 تخته
9,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
1 تخته
21,170,000 تومان
2 تخته
12,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل
 Swissotel the bosphoruse
1 تخته
23,780,000 تومان
2 تخته
13,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر (ایرباس 600-300) 3 شب اقامت در هتل با صبحانه ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان گشت شهری
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
توضیحات

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 690.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر