تور استانبول آذر و دی 1400

تور استانبول آذر و دی 1400

تلفن تماس:
نام آژانس: آیسو سفر پارسه
مدت اقامت 3 شب
شروع قیمت از 5,520,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Reydel Hotel Istanbul
Reydel Hotel Istanbul
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
6,220,000 تومان
2 تخته
5,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Monarch Hotel
Monarch Hotel
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
6,520,000 تومان
2 تخته
5,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Fide Hotel Istanbul
Fide Hotel Istanbul
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
6,810,000 تومان
2 تخته
5,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Istanbul Dora Hotel
Istanbul Dora Hotel
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
7,470,000 تومان
2 تخته
6,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Pera Tulip City Hotel
Pera Tulip City Hotel
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
7,670,000 تومان
2 تخته
6,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Pera Tulip Hotel
Pera Tulip Hotel
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
7,800,000 تومان
2 تخته
6,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Pera Rose
Pera Rose
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
8,010,000 تومان
2 تخته
6,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 City Center Hotel
City Center Hotel
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
8,220,000 تومان
2 تخته
6,510,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Grand Unal
Grand Unal
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
8,180,000 تومان
2 تخته
6,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Grand Hotel Halic Istanbul
Grand Hotel Halic Istanbul
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
8,360,000 تومان
2 تخته
6,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 DORA PERA
DORA PERA
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
8,720,000 تومان
2 تخته
6,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Riva Hotel Taksim
Riva Hotel Taksim
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
9,010,000 تومان
2 تخته
6,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Surmeli Istanbul
Surmeli Istanbul
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
9,110,000 تومان
2 تخته
6,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Grand Hotel de Pera
Grand Hotel de Pera
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
9,034,000 تومان
2 تخته
6,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Grand Hotel de Pera
Grand Hotel de Pera
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
9,034,000 تومان
2 تخته
6,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Palazzo Donizetti Hotel
Palazzo Donizetti Hotel
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
9,090,000 تومان
2 تخته
7,010,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Feronya Hotel
Feronya Hotel
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
9,200,000 تومان
2 تخته
7,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Taxim Lounge
Taxim Lounge
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
9,200,000 تومان
2 تخته
7,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Dedeman Istanbul
Dedeman Istanbul
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
9,130,000 تومان
2 تخته
7,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 The Central Palace
The Central Palace
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
10,160,000 تومان
2 تخته
7,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Mercure Istanbul Bomonti
Mercure Istanbul Bomonti
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
9,780,000 تومان
2 تخته
7,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Golden Age Hotel Istanbul
Golden Age Hotel Istanbul
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
10,870,000 تومان
2 تخته
7,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
Grand Oztanik Hotel Istanbul
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
10,770,000 تومان
2 تخته
7,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Titanic City
Titanic City
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
12,120,000 تومان
2 تخته
8,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Point Hotel Taksim
Point Hotel Taksim
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
13,820,000 تومان
2 تخته
9,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Elite World Istanbul Hotel
Elite World Istanbul Hotel
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
16,230,000 تومان
2 تخته
10,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Divan Istanbul
Divan Istanbul
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
18,320,000 تومان
2 تخته
10,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 Hilton Istanbul Bomonti
Hilton Istanbul Bomonti
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
18,720,000 تومان
2 تخته
11,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
 CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
 هتل 5 STAR
هتل 5 STAR
B.B فقط صبحانه
1 تخته
25,620,000 تومان
2 تخته
15,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,770,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 3 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
مدارک لازم اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد. اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 990000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر