تور استانبول شهریور و مهر

تور استانبول شهریور و مهر

تلفن تماس:
نام آژانس: آرشین پرواز
مدت اقامت 7 شب
شروع قیمت از 6,140,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Malkoc Hotel Istanbul
1 تخته
7,740,000 تومان
2 تخته
6,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
8,770,000 تومان
2 تخته
6,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,330,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
9,710,000 تومان
2 تخته
7,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Liva Suite Hotel
1 تخته
9,740,000 تومان
2 تخته
7,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Trust Hotel
1 تخته
9,740,000 تومان
2 تخته
7,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Dora Hotel
1 تخته
10,490,000 تومان
2 تخته
7,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Elan Hotel
1 تخته
1,690,000 تومان
2 تخته
7,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Arsima Home Hotel
1 تخته
10,890,000 تومان
2 تخته
7,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Blueway Hotel Historical
1 تخته
10,890,000 تومان
2 تخته
7,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
11,040,000 تومان
2 تخته
7,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Cuento
1 تخته
11,770,000 تومان
2 تخته
8,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Star
1 تخته
12,040,000 تومان
2 تخته
8,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Tulip Hotel
1 تخته
12,640,000 تومان
2 تخته
8,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
12,540,000 تومان
2 تخته
8,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel Halic Istanbul
1 تخته
12,740,000 تومان
2 تخته
8,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Palazzo Donizetti Hotel
1 تخته
14,130,000 تومان
2 تخته
8,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
12,740,000 تومان
2 تخته
8,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Inntel Hotel Istanbul
1 تخته
12,840,000 تومان
2 تخته
8,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Feronya Hotel
1 تخته
13,140,000 تومان
2 تخته
9,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 The Tango Taksim
1 تخته
14,020,000 تومان
2 تخته
9,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Line Hotel
1 تخته
14,080,000 تومان
2 تخته
9,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Riva Hotel Taksim
1 تخته
14,050,000 تومان
2 تخته
9,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Cartoon
1 تخته
14,340,000 تومان
2 تخته
9,510,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Lounge
1 تخته
14,800,000 تومان
2 تخته
9,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Troya
1 تخته
15,240,000 تومان
2 تخته
9,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 The Peak Hotel
1 تخته
15,340,000 تومان
2 تخته
10,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
15,970,000 تومان
2 تخته
10,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Bomonti
1 تخته
16,390,000 تومان
2 تخته
10,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Avantgarde Hotel Taksim
1 تخته
18,040,000 تومان
2 تخته
11,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
18,140,000 تومان
2 تخته
11,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Sheraton Istanbul City Center
1 تخته
19,840,000 تومان
2 تخته
11,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Age Hotel Istanbul
1 تخته
19,840,000 تومان
2 تخته
12,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
19,940,000 تومان
2 تخته
12,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Holiday Inn Sisli
1 تخته
19,840,000 تومان
2 تخته
12,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 The Parma Hotel And Spa
1 تخته
20,840,000 تومان
2 تخته
12,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
23,090,000 تومان
2 تخته
13,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
13,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Point Hotel Taksim
1 تخته
23,090,000 تومان
2 تخته
13,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
13,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل
 Radisson Blu Istanbul Sisli
1 تخته
32,240,000 تومان
2 تخته
18,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
18,440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,660,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 7 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد تست PCR منفی مربوط به 72 ساعت قبل از پرواز
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 950.000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
در ساعات اداری با شماره 02188423462 تماس بگیرید و در ساعات غیر اداری و روزهای غیرکاری با شماره 09107550539 (خانم فراهانی) تماس بگیرید.

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر