تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی آرسان سیر آسیا
شروع تور از 25 اسفند , 1396
۰۲۱۸۸۱۷۰۳۳۱
5 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
air   -  زاگرس
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Grand Milan
b.b
1,995,000 تومان2,175,000 تومان1,875,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Topkapi Sabena
b.b
1,895,000 تومان2,245,000 تومان1,895,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Blueway City
b.b
2,045,000 تومان2,545,000 تومان2,045,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Alfa
b.b
2,045,000 تومان2,425,000 تومان1,875,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Buyuk Keban
b.b
2,295,000 تومان2,125,000 تومان1,870,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Budo
b.b
2,175,000 تومان2,545,000 تومان2,125,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Matiat
b.b
2,045,000 تومان2,295,000 تومان1,875,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Grand Emin
b.b
2,045,000 تومان2,454,000 تومان2,045,000 تومان1,825,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Grand Unal
b.b
2,175,000 تومان2,790,000 تومان2,125,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Carlton
b.b
2,125,000 تومان2,745,000 تومان1,995,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
The City Port
b.b
1,995,000 تومان2,495,000 تومان1,875,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Birbey
b.b
2,175,000 تومان2,545,000 تومان1,875,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Sorriso
b.b
2,425,000 تومان2,665,000 تومان1,995,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
All Seasons
b.b
2,175,000 تومان2,795,000 تومان1,875,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Nanda
b.b
2,095,000 تومان2,495,000 تومان1,895,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Berjer Boutique
b.b
2,425,000 تومان3,345,000 تومان2,025,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Biancho
b.b
2,245,000 تومان2,995,000 تومان1,875,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Titanic City Taksim
b.b
3,085,000 تومان4,300,000 تومان2,350,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Ramada Plaza
b.b
2,575,000 تومان2,635,000 تومان2,115,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Avantgarde Hotel Taksim
b.b
2,635,000 تومان3,695,000 تومان2,115,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Lares Park
b.b
2,935,000 تومان4,000,000 تومان2,325,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Surmeli
b.b
2,425,000 تومان3,300,000 تومان2,045,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
DoubleTree by Hilton Piyalepasa
b.b
2,595,000 تومان3,695,000 تومان2,115,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Grand Cevahir
b.b
2,700,000 تومان3,795,000 تومان2,145,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Naz City
b.b
2,725,000 تومان3,845,000 تومان2,115,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
Biz Cevahir
b.b
2,395,000 تومان3,295,000 تومان1,995,000 تومان1,495,000 توماناقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلGrand Milan
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,995,000 تومان
قیمت 1 تخته2,175,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلTopkapi Sabena
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,895,000 تومان
قیمت 1 تخته2,245,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلBlueway City
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,045,000 تومان
قیمت 1 تخته2,545,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,045,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلAlfa
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,045,000 تومان
قیمت 1 تخته2,425,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلBuyuk Keban
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,295,000 تومان
قیمت 1 تخته2,125,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلBudo
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,175,000 تومان
قیمت 1 تخته2,545,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,125,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلMatiat
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,045,000 تومان
قیمت 1 تخته2,295,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلGrand Emin
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,045,000 تومان
قیمت 1 تخته2,454,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,045,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,825,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلGrand Unal
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,175,000 تومان
قیمت 1 تخته2,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,125,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلCarlton
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,125,000 تومان
قیمت 1 تخته2,745,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلThe City Port
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,995,000 تومان
قیمت 1 تخته2,495,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلBirbey
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,175,000 تومان
قیمت 1 تخته2,545,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلSorriso
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,425,000 تومان
قیمت 1 تخته2,665,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلAll Seasons
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,175,000 تومان
قیمت 1 تخته2,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلNanda
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,095,000 تومان
قیمت 1 تخته2,495,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلBerjer Boutique
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,425,000 تومان
قیمت 1 تخته3,345,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,025,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلBiancho
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,245,000 تومان
قیمت 1 تخته2,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلTitanic City Taksim
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,085,000 تومان
قیمت 1 تخته4,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلRamada Plaza
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,575,000 تومان
قیمت 1 تخته2,635,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,115,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلAvantgarde Hotel Taksim
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,635,000 تومان
قیمت 1 تخته3,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,115,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلLares Park
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,935,000 تومان
قیمت 1 تخته4,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,325,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلSurmeli
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,425,000 تومان
قیمت 1 تخته3,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,045,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلDoubleTree by Hilton Piyalepasa
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,595,000 تومان
قیمت 1 تخته3,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,115,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلGrand Cevahir
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته3,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,145,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلNaz City
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,725,000 تومان
قیمت 1 تخته3,845,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,115,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
نام هتلBiz Cevahir
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,395,000 تومان
قیمت 1 تخته3,295,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتاقامت با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 25 اسفند , 1396 - تاریخ پایان تور : 1 فروردین , 1397
 مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت، اقامت باصبحانه،ترانسفر فرودگاهی، یک روز گشت شهری با ناهار ، لیدر فارسی زبان،بیمه مسافرتی
 توضیحات

بلیط رفت و برگشت زاگرس وکیش ایر، اقامت 5شب و 6روزباصبحانه،ترانسفر فرودگاهی،یک روز گشت شهری با ناهار ، لیدر فارسی زبان،بیمه مسافرتی
رفت 25 و 26 اسفند 200 کاهش .27اسفند کاهش 100
28الی 7فروردین 400افزایش نرخ .رفت 8 فروردین 200 افزایش نرخ ...9 و 10 فروردین طبق پکیج .

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آرسان سیر آسیا و شماره  ۰۲۱۸۸۱۷۰۳۳۱  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور ارزان بلغارستان " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
جشن رنگ گرجستان
بهترین هتل های ارزان پنانگ؛ مروارید درخشان مالزی
جاذبه‌ های گردشگری محبوب که ناشناخته مانده اند (قسمت اول)
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک