آژانس مسافرتی اوج ماندگار
شروع تور از 27 اسفند , 1398
02122908979 - 02124823
5 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی  -  ایران ایر تور
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل The Golden Peras Istanbul
b.b فقط صبحانه
4,780,000 تومان 6,100,000 تومان 4,160,000 تومان 2,950,000 تومان
هتل The Hotel Ottoman City
b.b فقط صبحانه
4,780,000 تومان 6,100,000 تومان 4,160,000 تومان 2,950,000 تومان
هتل Mim Hotel
b.b فقط صبحانه
4,940,000 تومان 6,960,000 تومان 4,400,000 تومان 2,950,000 تومان
هتل Sed Hotel
b.b فقط صبحانه
5,330,000 تومان 7,500,000 تومان 4,470,000 تومان 2,950,000 تومان
هتل Istanbul Dora Hotel
b.b فقط صبحانه
5,640,000 تومان 7,810,000 تومان 4,550,000 تومان 2,950,000 تومان
هتل Cartoon
b.b فقط صبحانه
5,950,000 تومان 8,430,000 تومان 4,710,000 تومان 2,950,000 تومان
هتل Taxim Express
b.b فقط صبحانه
6,030,000 تومان 8,590,000 تومان 4,790,000 تومان 2,950,000 تومان
هتل La Villa
b.b فقط صبحانه
6,060,000 تومان 8,660,000 تومان 2,950,000 تومان
هتل DoubleTree By Hilton Istanbul
b.b فقط صبحانه
6,340,000 تومان 9,210,000 تومان 4,940,000 تومان 2,950,000 تومان
هتل Richmond Hotel
b.b فقط صبحانه
6,400,000 تومان 9,330,000 تومان 5,060,000 تومان 2,950,000 تومان
هتل Konak Hotel Taksim
b.b فقط صبحانه
6,400,000 تومان 9,330,000 تومان 5,230,000 تومان 2,950,000 تومان
هتل Lazzoni
b.b فقط صبحانه
6,410,000 تومان 9,360,000 تومان 5,020,000 تومان 2,950,000 تومان
هتل BVS Lush Hotel Taksim
b.b فقط صبحانه
6,570,000 تومان 9,670,000 تومان 5,020,000 تومان 2,950,000 تومان
هتل Golden Age Hotel Istanbul
b.b فقط صبحانه
6,570,000 تومان 9,750,000 تومان 5,230,000 تومان 2,950,000 تومان
هتل The Central Palace
b.b فقط صبحانه
6,820,000 تومان 10,170,000 تومان 4,810,000 تومان 2,950,000 تومان
هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
b.b فقط صبحانه
6,900,000 تومان 10,340,000 تومان 5,230,000 تومان 2,950,000 تومان
هتل Elysium Styles Taksim
b.b فقط صبحانه
6,990,000 تومان 10,510,000 تومان 5,230,000 تومان 2,950,000 تومان
هتل Titanic City
b.b فقط صبحانه
7,320,000 تومان 11,180,000 تومان 5,390,000 تومان 2,950,000 تومان
هتل Point Hotel Taksim
b.b فقط صبحانه
7,490,000 تومان 11,510,000 تومان 5,480,000 تومان 2,950,000 تومان
هتل CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
b.b فقط صبحانه
8,910,000 تومان 14,360,000 تومان 5,640,000 تومان 2,950,000 تومان
هتل Swissotel the bosphoruse
b.b فقط صبحانه
9,750,000 تومان 16,040,000 تومان 6,650,000 تومان 2,950,000 تومان
نام هتل هتل The Golden Peras Istanbul
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,780,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Hotel Ottoman City
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,780,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Mim Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,940,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,960,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sed Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,330,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanbul Dora Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cartoon
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,710,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taxim Express
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل La Villa
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,060,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل DoubleTree By Hilton Istanbul
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,340,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Richmond Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Konak Hotel Taksim
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lazzoni
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,360,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل BVS Lush Hotel Taksim
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,570,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Golden Age Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,570,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Central Palace
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,820,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Elysium Styles Taksim
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,510,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic City
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,320,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Point Hotel Taksim
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,510,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 8,910,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,360,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Swissotel the bosphoruse
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 9,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,950,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 27 اسفند , 1398 - تاریخ پایان تور : 7 فروردین , 1398
 مدارک لازم
اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد. اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 5 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 400000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی اوج ماندگار و شماره  02122908979 - 02124823  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو استانبول

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور استانبول تابستان 99 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.