آژانس مسافرتی آرانا پرواز
شروع تور از 3 آبان , 1398
02144674146
4 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Apart Yuvam
b.b
3,850,000 تومان 4,390,000 تومان 3,750,000 تومان 3,290,000 تومان
هتل Hotel Monopol Istanbul
b.b
4,090,000 تومان 4,790,000 تومان 3,890,000 تومان 3,290,000 تومان
هتل The Little Prince
b.b
4,190,000 تومان 5,050,000 تومان 3,990,000 تومان 3,290,000 تومان
هتل Hotel Buyuk Keban
b.b
4,450,000 تومان 5,490,000 تومان 4,150,000 تومان 3,290,000 تومان
هتل Taksim Heavenist
b.b
4,450,000 تومان 5,490,000 تومان 4,150,000 تومان 3,290,000 تومان
هتل Beyzas Suites
b.b
4,490,000 تومان 5,550,000 تومان 4,190,000 تومان 3,290,000 تومان
هتل Cartoon
b.b
4,550,000 تومان 5,690,000 تومان 5,300,000 تومان 3,290,000 تومان
هتل Istanbul Dora Hotel
b.b
4,590,000 تومان 5,790,000 تومان 4,300,000 تومان 3,290,000 تومان
هتل Feronya Hotel
b.b
4,650,000 تومان 5,890,000 تومان 4,400,000 تومان 3,290,000 تومان
هتل Taxim Express
b.b
4,690,000 تومان 5,990,000 تومان 4,450,000 تومان 3,290,000 تومان
هتل Grand Hotel Halic Istanbul
b.b
4,750,000 تومان 5,990,000 تومان 4,490,000 تومان 3,290,000 تومان
هتل Taximtown Hotel Istanbul
b.b
4,750,000 تومان 6,190,000 تومان 4,500,000 تومان 3,290,000 تومان
هتل Taxim Lounge Hotel
b.b
4,790,000 تومان 6,190,000 تومان 4,590,000 تومان 3,290,000 تومان
هتل The Marmara Sisli
b.b
4,950,000 تومان 6,390,000 تومان 4,750,000 تومان 3,290,000 تومان
هتل BVS Lush Hotel Taksim
b.b
5,050,000 تومان 6,650,000 تومان 4,800,000 تومان 3,290,000 تومان
هتل Dedeman Istanbul
b.b
5,090,000 تومان 6,800,000 تومان 4,850,000 تومان 3,290,000 تومان
هتل Metropolitan Hotel Taksim
b.b
5,150,000 تومان 6,790,000 تومان 4,850,000 تومان 3,290,000 تومان
هتل Mercure Istanbul Bomonti
b.b
5,250,000 تومان 7,090,000 تومان 5,000,000 تومان 3,290,000 تومان
هتل Lares Park Hotel
b.b
5,490,000 تومان 7,650,000 تومان 5,250,000 تومان 3,290,000 تومان
هتل Titanc city taksim
b.b
5,590,000 تومان 7,850,000 تومان 5,350,000 تومان 3,290,000 تومان
هتل Point Hotel Taksim
b.b
5,700,000 تومان 7,990,000 تومان 5,510,000 تومان 3,290,000 تومان
نام هتل هتل Apart Yuvam
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Monopol Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Little Prince
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Buyuk Keban
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Heavenist
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Beyzas Suites
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cartoon
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,550,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanbul Dora Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Feronya Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taxim Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hotel Halic Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taximtown Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taxim Lounge Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Marmara Sisli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل BVS Lush Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Dedeman Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Metropolitan Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Mercure Istanbul Bomonti
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lares Park Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanc city taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Point Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,700,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,290,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 3 آبان , 1398 - تاریخ پایان تور : 7 آبان , 1398
 مدارک لازم
تصویر پاسپورت با 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیت رفت و برگشت / ترانسفر فرودگاهی / گشت شهری با ناهار / بیمه مسافرتی
 توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 390.000 تومان میباشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آرانا پرواز و شماره  02144674146  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو استانبول

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری استانبول بهار 99 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.