آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان کهن
شروع تور از 17 آبان , 1397
۰۲۱۷۷۶۱۱۰۴۱
5 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Yuvam
b.b
2,070,000 تومان 2,750,000 تومان 2,070,000 تومان 1,390,000 تومان آکسارای
Gorur
b.b
2,130,000 تومان 2,825,000 تومان 2,130,000 تومان 1,390,000 تومان آکسارای
Reydel
b.b
2,192,000 تومان 2,974,000 تومان 2,192,000 تومان 1,390,000 تومان آکسارای
Liva Suite
b.b
2,341,000 تومان 3,347,000 تومان 2,341,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
Marinem
b.b
2,378,000 تومان 3,347,000 تومان 1,930,000 تومان 1,390,000 تومان شازده باشی
Fide
b.b
2,490,000 تومان 3,570,000 تومان 2,006,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
Taksim Trust
b.b
2,564,000 تومان 3,719,000 تومان 2,006,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
Orient Mintur
b.b
2,602,000 تومان 3,794,000 تومان 2,006,000 تومان 1,390,000 تومان آکسارای
Taksim Cuento
b.b
2,680,000 تومان 3,929,000 تومان 2,091,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
Dora
b.b
2,750,000 تومان 4,076,000 تومان 2,100,000 تومان 1,390,000 تومان دولاب دره
Vizon
b.b
2,856,000 تومان 4,277,000 تومان 2,190,000 تومان 1,390,000 تومان شیشلی
Marble
b.b
2,947,000 تومان 4,484,000 تومان 2,240,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
City Center
b.b
3,353,000 تومان 5,280,000 تومان 2,444,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
Cartoon
b.b
3,411,000 تومان 5,400,000 تومان 2,390,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
Green Park
b.b
3,347,000 تومان 5,250,000 تومان 2,385,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
Konak
b.b
3,565,000 تومان 5,709,000 تومان 2,528,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
Grand Cevahir
b.b
3,782,000 تومان 6,135,000 تومان 2,606,000 تومان 1,390,000 تومان شیشلی
The Central Palace
b.b
3,985,000 تومان 6,534,000 تومان 2,772,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
Lares Park
b.b
4,400,000 تومان 7,376,000 تومان 2,940,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
Elite World
b.b
4,611,000 تومان 7,795,000 تومان 3,021,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
نام هتل Yuvam
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات آکسارای
نام هتل Gorur
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,130,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,825,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات آکسارای
نام هتل Reydel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,192,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,974,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,192,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات آکسارای
نام هتل Liva Suite
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,341,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,347,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,341,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل Marinem
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,378,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,347,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات شازده باشی
نام هتل Fide
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,006,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل Taksim Trust
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,564,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,719,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,006,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل Orient Mintur
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,602,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,794,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,006,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات آکسارای
نام هتل Taksim Cuento
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,680,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,929,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,091,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل Dora
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,076,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات دولاب دره
نام هتل Vizon
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,856,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,277,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل Marble
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,947,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,484,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل City Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,353,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,444,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل Cartoon
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,411,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل Green Park
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,347,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,385,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل Konak
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,565,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,709,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,528,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل Grand Cevahir
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,782,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,135,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,606,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل The Central Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,985,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,534,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,772,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل Lares Park
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,376,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل Elite World
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,611,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,021,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 17 آبان , 1397 - تاریخ پایان تور : 22 آبان , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل با صبحانه
ترنسفر فرودگاهی
گشت شهری
پرواز رفت و برگشت چارتر اقامت هتل به همراه صبحانه ترانسفر + لیدر تماس : 021-77611041******77611041-021
 توضیحات

ساعت رفت پرواز کیش ایر 23:00 .ساعت برگشت 01:40 /ساعت رفت پرواز زاگرس 23:59 /
ساعت رفت پرواز معراج 12:55 و ساعت برگشت 15:40 / ساعت رفت پرواز قشم ایر 23:00 و ساعت برگشت 02:15 و 15:30
ساعت برگشت پرواز آتا 23:10

**کارگزار مستقیم هتل نزدیک مراکز خرید و سفارت از 3 تا 5 ستاره تاپ در استانبول ***
رزرو بلیت تک چارتر رفت تک ، برگشت تک، رفت و برگشت
رزرو بلیت سیستمی و چارتر
رزرو هتل تک
تماس : 021-77611041******77611041-021

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان کهن و شماره  ۰۲۱۷۷۶۱۱۰۴۱  تماس حاصل فرمایید .

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری استانبول خرداد 98 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.