آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان کهن
شروع تور از 9 آذر , 1397
۰۲۱۷۷۶۱۱۰۴۱
4 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Gorur
b.b
1,860,000 تومان 2,320,000 تومان 1,860,000 تومان 1,390,000 تومان آکسارای
Malkoc
b.b
1,915,000 تومان 2,400,000 تومان 1,915,000 تومان 1,390,000 تومان آکسارای
Reydel
b.b
1,915,000 تومان 2,400,000 تومان 1,915,000 تومان 1,390,000 تومان آکسلرای
All Inn
b.b
1,995,000 تومان 2,555,000 تومان 1,735,000 تومان 1,390,000 تومان دولاپ دره
Marina
b.b
2,070,000 تومان 2,710,000 تومان 1,785,000 تومان 1,390,000 تومان آکسارای
Monopol
b.b
2,120,000 تومان 2,815,000 تومان 1,790,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
White Monarch
b.b
2,145,000 تومان 2,865,000 تومان 1,790,000 تومان 1,390,000 تومان شیشلی
Taksim Cuento
b.b
2,175,000 تومان 2,915,000 تومان 1,840,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
Vizon
b.b
2,200,000 تومان 2,965,000 تومان 1,840,000 تومان 1,390,000 تومان شیشلی
Dora
b.b
2,300,000 تومان 3,170,000 تومان 1,890,000 تومان 1,390,000 تومان دولاپ دره
Marble
b.b
2,430,000 تومان 3,480,000 تومان 1,945,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
Nova Plaza
b.b
2,430,000 تومان 3,430,000 تومان 1,960,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
Kervansaray Istanbul
b.b
2,490,000 تومان 3,545,000 تومان 1,960,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
Berjer Boutique
b.b
2,665,000 تومان 3,900,000 تومان 2,075,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
Golden Age
b.b
2,695,000 تومان 3,960,000 تومان 2,075,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
Surmeli
b.b
2,710,000 تومان 3,990,000 تومان 2,095,000 تومان 1,390,000 تومان شیشلی
Grand Cevahir
b.b
3,020,000 تومان 4,605,000 تومان 2,250,000 تومان 1,390,000 تومان شیشلی
Elite World
b.b
3,075,000 تومان 4,725,000 تومان 2,255,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
Palazzo Donizetti
b.b
3,145,000 تومان 4,860,000 تومان 2,300,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
Lares Park
b.b
3,225,000 تومان 5,015,000 تومان 2,370,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
Elysium Styles Taksim
b.b
3,635,000 تومان 5,840,000 تومان 2,550,000 تومان 1,390,000 تومان تکسیم
نام هتل Gorur
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,860,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات آکسارای
نام هتل Malkoc
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,915,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,915,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات آکسارای
نام هتل Reydel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,915,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,915,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات آکسلرای
نام هتل All Inn
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,995,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,555,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,735,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات دولاپ دره
نام هتل Marina
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,785,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات آکسارای
نام هتل Monopol
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,815,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل White Monarch
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,145,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,865,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل Taksim Cuento
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,175,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,915,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل Vizon
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,965,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل Dora
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات دولاپ دره
نام هتل Marble
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,430,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,945,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل Nova Plaza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,430,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل Kervansaray Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,545,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل Berjer Boutique
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,665,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,075,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل Golden Age
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,695,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,960,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,075,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل Surmeli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,710,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,095,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل Grand Cevahir
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,605,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل Elite World
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,075,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,725,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,255,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل Palazzo Donizetti
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,145,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل Lares Park
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,225,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,015,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل Elysium Styles Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,635,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,390,000 تومان
توضیحات تکسیم
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 9 آذر , 1397 - تاریخ پایان تور : 13 آذر , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل با صبحانه
ترنسفر فرودگاهی
گشت شهری
پرواز رفت و برگشت چارتر اقامت هتل به همراه صبحانه ترانسفر + لیدر تماس : 021-77611041******77611041-021
 توضیحات

ساعت رفت پرواز کیش ایر 23:00 .ساعت برگشت 01:40 /ساعت رفت پرواز زاگرس 23:59 /
ساعت رفت پرواز معراج 12:55 و ساعت برگشت 15:40 / ساعت رفت پرواز قشم ایر 23:00 و ساعت برگشت 02:15 و 15:30
ساعت برگشت پرواز آتا 23:10

**کارگزار مستقیم هتل نزدیک مراکز خرید و سفارت از 3 تا 5 ستاره تاپ در استانبول ***
رزرو بلیت تک چارتر رفت تک ، برگشت تک، رفت و برگشت
رزرو بلیت سیستمی و چارتر
رزرو هتل تک
تماس : 021-77611041******77611041-021

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان کهن و شماره  ۰۲۱۷۷۶۱۱۰۴۱  تماس حاصل فرمایید .

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.