آژانس مسافرتی معراج گشت
شروع تور از 1 آذر , 1397
02145162
4 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  ایران ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Gorur Hotel Istanbul
b.b
1,970,000 تومان 2,510,000 تومان 1,970,000 تومان 1,620,000 تومان
هتل Maral Hotel
b.b
2,040,000 تومان 2,510,000 تومان 3,340,000 تومان 1,620,000 تومان
هتل Matiat Hotel Istanbul
b.b
2,090,000 تومان 2,660,000 تومان 2,300,000 تومان 1,620,000 تومان
هتل Grand Milan
b.b
2,200,000 تومان 2,820,000 تومان 2,040,000 تومان 1,620,000 تومان
هتل Comfort Hotel Taksim
b.b
2,350,000 تومان 3,130,000 تومان 2,090,000 تومان 1,620,000 تومان
هتل Blueway hotel city
b.b
2,380,000 تومان 3,180,000 تومان 2,200,000 تومان 1,620,000 تومان
هتل Taksim Cuento Hotel
b.b
2,400,000 تومان 3,240,000 تومان 2,200,000 تومان 1,620,000 تومان
هتل Icon Istanbul Hotel
b.b
2,510,000 تومان 3,450,000 تومان 2,140,000 تومان 1,620,000 تومان
هتل Taksim Express
b.b
2,510,000 تومان 3,550,000 تومان 2,200,000 تومان 1,620,000 تومان
هتل Blueway Hotel Historical
b.b
2,560,000 تومان 3,550,000 تومان 2,090,000 تومان 1,620,000 تومان
هتل Trass Hotel
b.b
2,560,000 تومان 3,550,000 تومان 2,090,000 تومان 1,620,000 تومان
هتل Lausos Palace Hotel Sisli
b.b
2,720,000 تومان 3,860,000 تومان 2,350,000 تومان 1,620,000 تومان
هتل Budo Hotel
b.b
2,770,000 تومان 3,600,000 تومان 2,350,000 تومان 1,620,000 تومان
هتل Surmeli Istanbul
b.b
2,870,000 تومان 4,430,000 تومان 2,560,000 تومان 1,620,000 تومان
هتل The Green Park Hotel Taksim
b.b
2,970,000 تومان 4,380,000 تومان 2,450,000 تومان 1,620,000 تومان
هتل Golden Age Hotel Istanbul
b.b
3,080,000 تومان 5,110,000 تومان 2,510,000 تومان 1,620,000 تومان
هتل Avantgarde Taksim Square
b.b
3,180,000 تومان 4,950,000 تومان 2,610,000 تومان 1,620,000 تومان
هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
b.b
3,390,000 تومان 5,110,000 تومان 2,560,000 تومان 1,620,000 تومان
هتل Lares Park Hotel
b.b
3,600,000 تومان 4,900,000 تومان 2,670,000 تومان 1,620,000 تومان
هتل Elite World Istanbul Hotel
b.b
4,020,000 تومان 6,100,000 تومان 2,770,000 تومان 1,620,000 تومان
نام هتل هتل Gorur Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,510,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Maral Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,040,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,510,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Matiat Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Milan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Comfort Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Blueway hotel city
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Cuento Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Icon Istanbul Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,510,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,510,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Blueway Hotel Historical
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,560,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Trass Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,560,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lausos Palace Hotel Sisli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,720,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Budo Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,770,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Surmeli Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,870,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,560,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Green Park Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Golden Age Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,080,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Avantgarde Taksim Square
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,560,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lares Park Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Elite World Istanbul Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,770,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,620,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 1 آذر , 1397 - تاریخ پایان تور : 5 آذر , 1397
 مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
ترانسفر فرودگاهی + گشت شهری + تور لیدر + بیمه
 توضیحات

قیمت تور زیر 2 سال 400000 هزار تومان . برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید 02145162

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی معراج گشت و شماره  02145162  تماس حاصل فرمایید .

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور ارزان استانبول بهار ۹۸ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.