آژانس مسافرتی آرانا پرواز
شروع تور از 1 فروردین , 1397
02144674146
4 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  تابان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Malkoc Hotel Istanbul
b.b
3,300,000 تومان 4,090,000 تومان 3,150,000 تومان 2,500,000 تومان
هتل Reydel Hotel Istanbul
b.b
3,390,000 تومان 4,090,000 تومان 3,190,000 تومان 2,500,000 تومان
هتل Grand liza
b.b
3,520,000 تومان 4,390,000 تومان 3,320,000 تومان 2,500,000 تومان
هتل Hotel Monopol Istanbul
b.b
3,550,000 تومان 4,550,000 تومان 3,350,000 تومان 2,500,000 تومان
هتل Fide Hotel Istanbul
b.b
3,630,000 تومان 4,550,000 تومان 3,430,000 تومان 2,500,000 تومان
هتل Tamara Residence
b.b
3,930,000 تومان 4,850,000 تومان 3,650,000 تومان 2,500,000 تومان
هتل Taksim Terrace Hotel
b.b
3,790,000 تومان 4,990,000 تومان 3,590,000 تومان 2,500,000 تومان
هتل ALL INN HOTEL
b.b
3,890,000 تومان 4,990,000 تومان 3,700,000 تومان 2,500,000 تومان
هتل Cumbali Plaza Hotel
b.b
4,000,000 تومان 5,420,000 تومان 3,800,000 تومان 2,500,000 تومان
هتل Pera Rose
b.b
4,050,000 تومان 5,550,000 تومان 3,850,000 تومان 2,500,000 تومان
هتل Cartoon
b.b
4,120,000 تومان 5,650,000 تومان 3,900,000 تومان 2,500,000 تومان
هتل Istanbul Dora Hotel
b.b
4,180,000 تومان 5,750,000 تومان 3,990,000 تومان 2,500,000 تومان
هتل Taksim Express
b.b
4,290,000 تومان 5,990,000 تومان 4,090,000 تومان 2,500,000 تومان
هتل Grand Hotel Halic Istanbul
b.b
4,290,000 تومان 5,990,000 تومان 4,090,000 تومان 2,500,000 تومان
هتل Dedeman Istanbul
b.b
4,320,000 تومان 5,990,000 تومان 4,120,000 تومان 2,500,000 تومان
هتل The Marmara Sisli
b.b
4,350,000 تومان 6,190,000 تومان 4,150,000 تومان 2,500,000 تومان
هتل Taxim Lounge Hotel
b.b
4,450,000 تومان 6,250,000 تومان 4,250,000 تومان 2,500,000 تومان
هتل Innpera Hotel
b.b
4,500,000 تومان 6,400,000 تومان 4,300,000 تومان 2,500,000 تومان
هتل The Green Park Hotel Taksim
b.b
4,750,000 تومان 6,890,000 تومان 4,550,000 تومان 2,500,000 تومان
هتل Biz Cevahir Hotel Istanbul
b.b
4,800,000 تومان 7,050,000 تومان 4,600,000 تومان 2,500,000 تومان
نام هتل هتل Malkoc Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Reydel Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand liza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,520,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Monopol Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Fide Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,630,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,430,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Tamara Residence
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,930,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Terrace Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ALL INN HOTEL
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cumbali Plaza Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pera Rose
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cartoon
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanbul Dora Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hotel Halic Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Dedeman Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,320,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,120,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Marmara Sisli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taxim Lounge Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Innpera Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Green Park Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Biz Cevahir Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,500,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 1 فروردین , 1397 - تاریخ پایان تور : 7 فروردین , 1398
 مدارک لازم
تصویر پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیت رفت و برگشت / ترانسفر فرودگاهی / بیمه / گشت شهری با ناهار / لیدر فارسی زبان
 توضیحات

نرخ کودو زیر 2سال 350.000 تومان میباشد / در تمامی تاریخ های نوروز تور 3 و 4 و 5 و 6 شب موجود میباشد

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آرانا پرواز و شماره  02144674146  تماس حاصل فرمایید .

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری " دعوت می‌کنیم .

برچسب ها :

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.