آژانس مسافرتی ندا پرواز
شروع تور از 18 آذر , 1398
02188452888
6 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Apart Yuvam
b.b
2,540,000 تومان 3,170,000 تومان 2,540,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل Monarch Hotel
b.b
2,680,000 تومان 3,380,000 تومان 2,680,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل Istanburg Efes Hotel
b.b
2,750,000 تومان 3,590,000 تومان 2,750,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل Vizon Hotel
b.b
2,860,000 تومان 3,800,000 تومان 2,790,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل The Beyoglu House
b.b
2,890,000 تومان 3,870,000 تومان 2,820,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل Hotel Monopol Istanbul
b.b
2,930,000 تومان 3,940,000 تومان 2,860,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل Venus Hotel Taksim
b.b
2,960,000 تومان 4,010,000 تومان 2,890,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل Fide Hotel Istanbul
b.b
3,000,000 تومان 4,080,000 تومان 2,960,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل The City Hotel
b.b
3,100,000 تومان 4,290,000 تومان 3,030,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل Napolyon
b.b
3,170,000 تومان 4,430,000 تومان 3,030,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل Pera Rose
b.b
3,240,000 تومان 4,580,000 تومان 3,100,000 تومان 2,180,000 تومان
هتل Trass Hotel
b.b
3,310,000 تومان 4,720,000 تومان 3,170,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل Istanbul Dora Hotel
b.b
3,380,000 تومان 4,860,000 تومان 3,240,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل Pera Tulip Hotel
b.b
3,450,000 تومان 5,000,000 تومان 3,310,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل Taxim Express
b.b
3,520,000 تومان 5,140,000 تومان 3,380,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل Cartoon
b.b
3,590,000 تومان 5,280,000 تومان 3,450,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل Feronya Hotel
b.b
3,650,000 تومان 5,340,000 تومان 3,510,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل Grand Hotel Halic Istanbul
b.b
3,700,000 تومان 5,490,000 تومان 3,590,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل Taxim Lounge Hotel
b.b
3,800,000 تومان 5,700,000 تومان 3,660,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل Golden Age Hotel Istanbul
b.b
3,870,000 تومان 5,840,000 تومان 3,730,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل BVS Lush Hotel Taksim
b.b
3,940,000 تومان 5,980,000 تومان 3,800,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل The Green Park Hotel Taksim
b.b
4,010,000 تومان 6,120,000 تومان 3,870,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل Crowne Plaza Istanbul Asia
b.b
4,640,000 تومان 7,370,000 تومان 4,400,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
b.b
4,720,000 تومان 7,520,000 تومان 4,430,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل Point Hotel Taksim
b.b
5,110,000 تومان 8,300,000 تومان 4,870,000 تومان 1,900,000 تومان
هتل Titanic Downtown
b.b
5,260,000 تومان 8,620,000 تومان 5,030,000 تومان 1,900,000 تومان
نام هتل هتل Apart Yuvam
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Monarch Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,680,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanburg Efes Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Vizon Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Beyoglu House
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Monopol Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,930,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Venus Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,960,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,010,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Fide Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The City Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Napolyon
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pera Rose
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,240,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Trass Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,310,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanbul Dora Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pera Tulip Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taxim Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,520,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cartoon
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Feronya Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hotel Halic Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taxim Lounge Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Golden Age Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,870,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل BVS Lush Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,940,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Green Park Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,010,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Crowne Plaza Istanbul Asia
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,640,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,720,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,430,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Point Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,110,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Downtown
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,260,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,900,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 18 آذر , 1398 - تاریخ پایان تور : 24 آذر , 1398
 مدارک لازم
تصویر صفحه ی اول گذرنامه با 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت / اقامت در هتل با صبحانه / راهنمای فارسی زبان/ بیمه مسافرتی / یک گشت شهری با ناهار ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
 توضیحات

برای اطلاع از سایر نرخ هتل ها تماس حاصل نمایید مهم : 1-تورها چارتر وغیر قابل استرداد می باشد. 2-پرداخت 50٪از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می باشد. 3.نرخ نوزاد 450000 تومان می باشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی ندا پرواز و شماره  02188452888  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو استانبول

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور ارزان استانبول لحظه آخری از اصفهان " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.