آژانس مسافرتی آیسو سفر پارسه
شروع تور از 23 فروردین , 1398
02122220331
3 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  اطلس گلوبال
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Grand Milan
b.b
3,170,000 تومان 3,670,000 تومان 2,935,000 تومان 2,850,000 تومان
هتل Maxwell
b.b
3,250,000 تومان 3,835,000 تومان 2,970,000 تومان 2,850,000 تومان
هتل ALL INN HOTEL
b.b
3,250,000 تومان 3,835,000 تومان 2,970,000 تومان 2,850,000 تومان
هتل Istanbul Newcity Hotel
b.b
3,420,000 تومان 4,170,000 تومان 3,065,000 تومان 2,850,000 تومان
هتل Nova Plaza Park Hotel
b.b
3,625,000 تومان 4,585,000 تومان 3,164,000 تومان 2,850,000 تومان
هتل Hotel Grand Emin
b.b
3,670,000 تومان 4,670,000 تومان 3,165,000 تومان 2,850,000 تومان
هتل Taksim Express
b.b
3,670,000 تومان 4,670,000 تومان 3,165,000 تومان 2,850,000 تومان
هتل Taxim Lounge Hotel
b.b
3,670,000 تومان 4,670,000 تومان 3,165,000 تومان 2,850,000 تومان
هتل Feronya Hotel
b.b
3,835,000 تومان 5,000,000 تومان 3,265,000 تومان 2,850,000 تومان
هتل White Monarch Hotel
b.b
3,835,000 تومان 5,000,000 تومان 3,265,000 تومان 2,850,000 تومان
هتل Seminal Hotel Taksim
b.b
3,915,000 تومان 5,160,000 تومان 3,320,000 تومان 2,850,000 تومان
هتل Konak Hotel Taksim
b.b
3,970,000 تومان 5,275,000 تومان 3,320,000 تومان 2,850,000 تومان
هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
b.b
4,070,000 تومان 5,465,000 تومان 3,395,000 تومان 2,850,000 تومان
هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
b.b
4,085,000 تومان 5,500,000 تومان 3,400,000 تومان 2,850,000 تومان
هتل Golden Park Hotel Taksim Bosphorus
b.b
4,110,000 تومان 5,545,000 تومان 3,395,000 تومان 2,850,000 تومان
هتل Titanic Downtown
b.b
4,110,000 تومان 5,545,000 تومان 3,395,000 تومان 2,850,000 تومان
هتل Golden Age Hotel Istanbul
b.b
4,165,000 تومان 5,660,000 تومان 3,435,000 تومان 2,850,000 تومان
هتل Ramada Istanbul Taksim
b.b
4,395,000 تومان 6,120,000 تومان 3,550,000 تومان 2,850,000 تومان
هتل Point Hotel Taksim
b.b
4,585,000 تومان 6,500,000 تومان 3,625,000 تومان 2,850,000 تومان
هتل CVK Taksim Hotel
b.b
4,775,000 تومان 6,885,000 تومان 3,740,000 تومان 2,850,000 تومان
هتل Divan Istanbul
b.b
5,545,000 تومان 8,420,000 تومان 4,125,000 تومان 2,850,000 تومان
نام هتل هتل Grand Milan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,935,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Maxwell
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,835,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ALL INN HOTEL
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,835,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanbul Newcity Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,420,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,065,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Nova Plaza Park Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,625,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,585,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,164,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Grand Emin
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,165,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,165,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taxim Lounge Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,165,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Feronya Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,835,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,265,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل White Monarch Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,835,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,265,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Seminal Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,915,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,160,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Konak Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,275,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,465,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,395,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,085,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Golden Park Hotel Taksim Bosphorus
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,110,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,545,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,395,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Downtown
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,110,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,545,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,395,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Golden Age Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,165,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,435,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ramada Istanbul Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,395,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Point Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,585,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,625,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل CVK Taksim Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,775,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,885,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Divan Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,545,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,125,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,850,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 23 فروردین , 1398 - تاریخ پایان تور : 26 فروردین , 1398
 مدارک لازم
گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
3 شب و 4 روز اقامت با پرواز ترک اطلس گلوبال صبحانه / ترانسفر فرودگاهی یک گشت رایگان با نهار راهنمای مجرب فارسی زبان بیمه مسافرتی سامان
 توضیحات

* نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 400.000 می باشد. * تلفن جهت تماس در خارج ساعات اداری : 09121463715 آقای خانی

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آیسو سفر پارسه و شماره  02122220331  تماس حاصل فرمایید .

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.