آژانس مسافرتی کاخ سپید ملل
شروع تور از 24 دی , 1398
02188895096
6 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی  -  قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Hotel Baykal
b.b
1,850,000 تومان 2,625,000 تومان 1,850,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Reydel Hotel Istanbul
b.b
2,170,000 تومان 3,020,000 تومان 1,955,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل The Golden Peras Istanbul
b.b
2,220,000 تومان 3,115,000 تومان 2,055,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Istanburg Efes Hotel
b.b
2,230,000 تومان 3,110,000 تومان 2,140,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Topkapi Sabena Istanbul
b.b
2,260,000 تومان 3,185,000 تومان 2,155,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Grand liza
b.b
2,295,000 تومان 3,275,000 تومان 2,180,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Taksim Time
b.b
2,400,000 تومان 3,440,000 تومان 2,265,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Icon Istanbul Hotel
b.b
2,535,000 تومان 3,945,000 تومان 2,400,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل White Monarch Hotel
b.b
2,540,000 تومان 3,940,000 تومان 2,210,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Vizon Hotel
b.b
2,555,000 تومان 3,765,000 تومان 2,370,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Istanbul Dora Hotel
b.b
2,600,000 تومان 4,030,000 تومان 2,405,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Molton Sisli MLS
b.b
2,670,000 تومان 4,000,000 تومان 2,340,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Pera Rose
b.b
2,800,000 تومان 4,250,000 تومان 2,555,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Pera Tulip City Hotel
b.b
2,810,000 تومان 4,270,000 تومان 2,570,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Nova Plaza Park
b.b
2,890,000 تومان 4,900,000 تومان 2,840,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Pera Tulip Hotel
b.b
2,970,000 تومان 4,590,000 تومان 2,565,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Taxim Express
b.b
2,985,000 تومان 4,600,000 تومان 2,580,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Ramada Hotel And Suites Istanbul Merter
b.b
3,250,000 تومان 5,110,000 تومان 2,795,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Titanic Business Kartal
b.b
3,325,000 تومان 5,265,000 تومان 3,090,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan
b.b
3,340,000 تومان 5,300,000 تومان 3,255,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Nova Plaza Boutique
b.b
3,430,000 تومان 5,470,000 تومان 3,340,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Nova Plaza Crystal
b.b
3,520,000 تومان 5,655,000 تومان 3,340,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Riva Hotel Taksim
b.b
3,530,000 تومان 5,675,000 تومان 3,355,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل BVS Lush Hotel Taksim
b.b
3,565,000 تومان 5,740,000 تومان 2,675,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Golden Age Hotel Istanbul
b.b
3,615,000 تومان 5,840,000 تومان 2,810,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل The Central Palace
b.b
3,620,000 تومان 5,855,000 تومان 2,830,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
b.b
3,645,000 تومان 6,020,000 تومان 2,840,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Dedeman Istanbul
b.b
3,665,000 تومان 5,925,000 تومان 3,400,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Avantgarde Hotel Taksim
b.b
3,710,000 تومان 6,025,000 تومان 2,845,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Taksim Square
b.b
3,730,000 تومان 6,040,000 تومان 3,015,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Surmeli Istanbul
b.b
3,900,000 تومان 6,400,000 تومان 3,570,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Titanic City
b.b
3,980,000 تومان 6,565,000 تومان 3,300,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Palazzo Donizetti
b.b
4,140,000 تومان 6,905,000 تومان 3,440,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Elysium Residence Taksim
b.b
4,340,000 تومان 7,290,000 تومان 2,835,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Point Hotel Taksim
b.b
4,590,000 تومان 7,740,000 تومان 3,295,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Point Hotel Barbaros
b.b
4,610,000 تومان 7,825,000 تومان 2,925,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Elite World Istanbul Hotel
b.b
5,075,000 تومان 8,725,000 تومان 3,300,000 تومان 1,335,000 تومان
هتل Divan Istanbul
b.b
6,775,000 تومان 11,515,000 تومان 4,725,000 تومان 1,335,000 تومان
نام هتل هتل Hotel Baykal
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,625,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Reydel Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,170,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,955,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Golden Peras Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,220,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,115,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,055,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanburg Efes Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,230,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Topkapi Sabena Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,260,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,185,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,155,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand liza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,295,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,275,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Time
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,265,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Icon Istanbul Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,535,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,945,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل White Monarch Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Vizon Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,555,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,765,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanbul Dora Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,030,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,405,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Molton Sisli MLS
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pera Rose
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,555,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pera Tulip City Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Nova Plaza Park
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pera Tulip Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,565,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taxim Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,985,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ramada Hotel And Suites Istanbul Merter
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Business Kartal
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,325,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,265,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,340,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,255,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Nova Plaza Boutique
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,430,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Nova Plaza Crystal
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,520,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,655,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Riva Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,530,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,675,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,355,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل BVS Lush Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,565,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,675,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Golden Age Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,615,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Central Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,620,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,855,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,645,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Dedeman Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,665,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,925,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Avantgarde Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,710,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,025,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,845,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Square
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,730,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,015,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Surmeli Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic City
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,565,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Palazzo Donizetti
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,905,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Elysium Residence Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,340,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,835,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Point Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,295,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Point Hotel Barbaros
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,610,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,825,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,925,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Elite World Istanbul Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,075,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,725,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Divan Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,775,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,515,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,725,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,335,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 24 دی , 1398 - تاریخ پایان تور : 1 بهمن , 1398
 مدارک لازم
اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 6شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 390/000 تومان می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد.
تاریخ 25ام با پرواز ایران ایر تور ساعت پرواز رفت 19:45 و ساعت پرواز برگشت 13:15
در صورت عدم پاسخگویی لطفا با شماره 09120892854 تماس بگیرید.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی کاخ سپید ملل و شماره  02188895096  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو استانبول

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور ارزان استانبول تابستان ۹۹ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.