آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان
شروع تور از 25 آبان , 1397
02177611041
5 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  ایران ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Maral Hotel
b.b
1,680,000 تومان 2,280,000 تومان 1,680,000 تومان 1,060,000 تومان
هتل Gorur Hotel Istanbul
b.b
1,680,000 تومان 2,280,000 تومان 1,680,000 تومان 1,060,000 تومان
هتل Birol Hotel
b.b
1,860,000 تومان 2,615,000 تومان 1,480,000 تومان 1,060,000 تومان
هتل Fide Hotel Istanbul
b.b
1,920,000 تومان 2,740,000 تومان 1,540,000 تومان 1,060,000 تومان
هتل La Garden Hotel
b.b
1,950,000 تومان 2,800,000 تومان 1,540,000 تومان 1,060,000 تومان
هتل ALL INN HOTEL
b.b
1,980,000 تومان 2,870,000 تومان 1,540,000 تومان 1,060,000 تومان
هتل Hotel Monopol Istanbul
b.b
1,980,000 تومان 2,870,000 تومان 1,540,000 تومان 1,060,000 تومان
هتل Vizon Hotel
b.b
2,080,000 تومان 3,055,000 تومان 1,605,000 تومان 1,060,000 تومان
هتل Taksim Cuento Hotel
b.b
2,080,000 تومان 3,055,000 تومان 1,605,000 تومان 1,060,000 تومان
هتل Istanbul Dora Hotel
b.b
2,170,000 تومان 3,245,000 تومان 1,667,000 تومان 1,060,000 تومان
هتل Hotel Istanbul Kervansaray
b.b
2,380,000 تومان 3,660,000 تومان 1,740,000 تومان 1,060,000 تومان
هتل Marble Hotel
b.b
2,390,000 تومان 3,684,000 تومان 1,795,000 تومان 1,060,000 تومان
هتل Berjer Boutique Hotel Spa
b.b
2,591,000 تومان 4,085,000 تومان 18,810,000 تومان 1,060,000 تومان
هتل The Green Park Hotel Taksim
b.b
2,710,000 تومان 4,315,000 تومان 1,920,000 تومان 1,060,000 تومان
هتل Surmeli Istanbul
b.b
2,710,000 تومان 4,250,000 تومان 1,920,000 تومان 1,060,000 تومان
هتل Golden Age II
b.b
2,733,000 تومان 4,370,000 تومان 1,955,000 تومان 1,060,000 تومان
هتل Elite world prestige
b.b
3,090,000 تومان 5,080,000 تومان 2,100,000 تومان 1,060,000 تومان
هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
b.b
3,180,000 تومان 5,260,000 تومان 2,175,000 تومان 1,060,000 تومان
هتل Lares Park Hotel
b.b
3,270,000 تومان 5,430,000 تومان 2,240,000 تومان 1,060,000 تومان
هتل Palazzo Donizetti
b.b
3,310,000 تومان 5,520,000 تومان 2,340,000 تومان 1,060,000 تومان
هتل Elysium Styles Taksim
b.b
3,765,000 تومان 6,430,000 تومان 2,450,000 تومان 1,060,000 تومان
نام هتل هتل Maral Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,680,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Gorur Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,680,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Birol Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,860,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,615,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Fide Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل La Garden Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ALL INN HOTEL
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Monopol Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Vizon Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,080,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,055,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,605,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Cuento Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,080,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,055,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,605,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanbul Dora Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,170,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,245,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,667,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Istanbul Kervansaray
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Marble Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,684,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Berjer Boutique Hotel Spa
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,591,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,085,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 18,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Green Park Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,710,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,315,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Surmeli Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,710,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Golden Age II
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,733,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,955,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Elite world prestige
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,260,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,175,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lares Park Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,270,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Palazzo Donizetti
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,310,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Elysium Styles Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,765,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,060,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 25 آبان , 1397 - تاریخ پایان تور : 3 آذر , 1397
 مدارک لازم
////// تصویر پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ***** رزرو بصورت تلفنی و غیر حضوری امکان پذیر می باشد. ----- تور چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. با دقت رزرو بفرمایید.
 خدمات آژانس
صبحانه ، ترانسفر، بیمه، 1 گشت خرید با ناهار شماره تماس : 77611041-021 موبایل : 09125274063
 توضیحات

نرخ نوزا 380000 تومان میباشد. ساعت رفت پرواز کیش ایر 23:00 .ساعت برگشت 01:40 /ساعت رفت پرواز زاگرس 23:59 / ساعت رفت پرواز معراج 12:55 و ساعت برگشت 15:40 / ساعت رفت پرواز قشم ایر 23:00 و ساعت برگشت 02:15 و 15:30 ساعت برگشت پرواز آتا 23:10 امکان رزرو تور از 1 شب به بالا امکان رزرو تور با پروازهای ایرانی و ترک : ماهان ، قشم ایر ، آتا، زاگرس، کیش ایر، ایران ایر، اطلس گلوبال، پگاسوز، ترکیش امکان رزرو بلیط تک چارتر و سیستمی : رفت تک ، برگشت تک، رفت و برگشت امکان رزرو هتل تک با بیش از 180 هتل مرکز شهر، نزدیک مترو ، بازار و مراکز خرید ***** کارگزار مستقیم هتل استانبول *****

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان و شماره  02177611041  تماس حاصل فرمایید .

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور خیلی ارزان استانبول " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.