آژانس مسافرتی ماهان سیر
شروع تور از 26 آذر , 1397
02188525200
3 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  اطلس جت
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Grand Milan
b.b
1,990,000 تومان 2,490,000 تومان 1,890,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Hotel Monopol Istanbul
b.b
2,290,000 تومان 2,790,000 تومان 2,090,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Hotel Bristol
b.b
2,290,000 تومان 2,790,000 تومان 2,090,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Taksim Cuento Hotel
b.b
2,290,000 تومان 2,790,000 تومان 2,090,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Cumbali Plaza Hotel
b.b
2,290,000 تومان 2,790,000 تومان 2,090,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Vizon Hotel
b.b
2,290,000 تومان 2,790,000 تومان 1,990,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل White Monarch Hotel
b.b
2,290,000 تومان 2,790,000 تومان 1,990,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Icon Istanbul Hotel
b.b
2,290,000 تومان 2,890,000 تومان 2,090,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Istanbul Dora Hotel
b.b
2,290,000 تومان 2,890,000 تومان 2,090,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Grand Hotel de Pera
b.b
2,590,000 تومان 3,490,000 تومان 2,190,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Grand Hotel Halic Istanbul
b.b
2,690,000 تومان 3,390,000 تومان 2,190,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Cartoon
b.b
2,690,000 تومان 3,690,000 تومان 2,190,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Konak Hotel Taksim
b.b
2,590,000 تومان 3,590,000 تومان 2,490,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Golden Age Hotel Istanbul
b.b
2,590,000 تومان 3,590,000 تومان 2,490,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Avantgarde Hotel Taksim
b.b
2,690,000 تومان 3,690,000 تومان 2,290,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
b.b
2,690,000 تومان 3,690,000 تومان 2,290,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Metropolitan Hotel Taksim
b.b
2,790,000 تومان 3,790,000 تومان 2,290,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Surmeli Istanbul
b.b
2,690,000 تومان 3,590,000 تومان 2,390,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Palazzo Donizetti
b.b
2,990,000 تومان 4,190,000 تومان 2,390,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Hilton Istanbul Bomonti
b.b
3,490,000 تومان 5,090,000 تومان 2,590,000 تومان 1,690,000 تومان
نام هتل هتل Grand Milan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Monopol Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Bristol
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Cuento Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cumbali Plaza Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Vizon Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل White Monarch Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Icon Istanbul Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanbul Dora Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hotel de Pera
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hotel Halic Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cartoon
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Konak Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Golden Age Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Avantgarde Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Metropolitan Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Surmeli Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Palazzo Donizetti
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hilton Istanbul Bomonti
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 26 آذر , 1397 - تاریخ پایان تور : 30 آذر , 1397
 مدارک لازم
گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت هواپیمایی اطلس جت -3 شب و 4 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل - یک گشت شهری - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی
 توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده ی مسافر می باشد و ماهان سیر سام مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت . پرداخت 50 درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد. نرخ کودک زیر 2 سال 350.000 تومان می باشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی ماهان سیر و شماره  02188525200  تماس حاصل فرمایید .

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور استانبول تابستان ۹۸ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.