آژانس مسافرتی معراج گشت
شروع تور از 27 دی , 1398
02145162
6 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی  -  ایران ایر تور
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل The Merwano
b.b
2,140,000 تومان 2,990,000 تومان 2,100,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل The Golden Peras Istanbul
b.b
2,180,000 تومان 3,080,000 تومان 2,100,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل Istanburg Efes Hotel
b.b
2,180,000 تومان 3,080,000 تومان 2,100,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل Cumbali Plaza Hotel
b.b
2,300,000 تومان 3,320,000 تومان 2,260,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل Taksim Time
b.b
2,340,000 تومان 3,400,000 تومان 2,180,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل White Monarch Hotel
b.b
2,380,000 تومان 3,480,000 تومان 2,340,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل Taksim Cuento Hotel
b.b
2,380,000 تومان 3,480,000 تومان 2,260,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل Vizon Hotel
b.b
2,500,000 تومان 3,730,000 تومان 2,340,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل Icon Istanbul Hotel
b.b
2,500,000 تومان 3,730,000 تومان 2,340,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل The Roomy
b.b
2,630,000 تومان 3,970,000 تومان 2,340,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل Taxim Express
b.b
2,670,000 تومان 4,050,000 تومان 2,420,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل Pera Tulip City Hotel
b.b
2,670,000 تومان 4,050,000 تومان 2,340,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل Feronya Hotel
b.b
2,750,000 تومان 4,220,000 تومان 2,670,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل Grand Hotel Halic Istanbul
b.b
2,790,000 تومان 4,300,000 تومان 2,500,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل City Center Hotel
b.b
2,970,000 تومان 4,650,000 تومان 2,560,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل Cartoon
b.b
2,990,000 تومان 4,710,000 تومان 3,160,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل Akka Suites Taksim
b.b
3,160,000 تومان 5,030,000 تومان 2,750,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل Lamartine Hotel
b.b
3,240,000 تومان 5,200,000 تومان 2,910,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل Seminal Hotel Taksim
b.b
3,330,000 تومان 5,290,000 تومان 2,920,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل Golden Age Hotel Istanbul
b.b
3,420,000 تومان 5,570,000 تومان 3,290,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل Dedeman Istanbul
b.b
3,520,000 تومان 5,770,000 تومان 3,080,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
b.b
3,650,000 تومان 6,020,000 تومان 3,200,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل Titanic City
b.b
3,920,000 تومان 6,570,000 تومان 3,560,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
b.b
4,380,000 تومان 7,480,000 تومان 3,650,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل Sheraton Istanbul City Center
b.b
4,650,000 تومان 8,030,000 تومان 4,020,000 تومان 1,200,000 تومان
نام هتل هتل The Merwano
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Golden Peras Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanburg Efes Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cumbali Plaza Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Time
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,340,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل White Monarch Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Cuento Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Vizon Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Icon Istanbul Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Roomy
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,630,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taxim Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pera Tulip City Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Feronya Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hotel Halic Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل City Center Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,560,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cartoon
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Akka Suites Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,160,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,030,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lamartine Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,240,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Seminal Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,330,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Golden Age Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,420,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Dedeman Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,520,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic City
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,560,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sheraton Istanbul City Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,030,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,200,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 27 دی , 1398 - تاریخ پایان تور : 3 بهمن , 1398
 مدارک لازم
اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد. اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 3 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان
 توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 300 هزار تومان میباشد
در ساعات غیرکاری با شماره 09128484745 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی معراج گشت و شماره  02145162  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو استانبول

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور ارزان استانبول لحظه آخری از اصفهان " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.