آژانس مسافرتی قصر شایان
شروع تور از 27 مهر , 1398
02188429005
4 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  اطلس گلوبال
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Hotel Baykal
b.b
3,470,000 تومان 4,100,000 تومان 3,450,000 تومان 2,970,000 تومان
هتل Monarch Hotel
b.b
3,530,000 تومان 4,130,000 تومان 3,510,000 تومان 2,970,000 تومان
هتل Taksim Trust Hotel
b.b
3,730,000 تومان 4,500,000 تومان 3,710,000 تومان 2,970,000 تومان
هتل The Golden Peras Istanbul
b.b
3,870,000 تومان 4,770,000 تومان 3,850,000 تومان 2,970,000 تومان
هتل White Monarch Hotel
b.b
3,960,000 تومان 4,960,000 تومان 3,940,000 تومان 2,970,000 تومان
هتل Pera Rose
b.b
4,020,000 تومان 5,030,000 تومان 4,000,000 تومان 2,970,000 تومان
هتل Icon Istanbul Hotel
b.b
4,060,000 تومان 5,160,000 تومان 4,040,000 تومان 2,970,000 تومان
هتل Pera Tulip City Hotel
b.b
4,120,000 تومان 5,260,000 تومان 4,100,000 تومان 2,970,000 تومان
هتل Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan
b.b
4,130,000 تومان 5,270,000 تومان 4,110,000 تومان 2,970,000 تومان
هتل Grand Hotel Halic Istanbul
b.b
4,300,000 تومان 5,620,000 تومان 4,280,000 تومان 2,970,000 تومان
هتل Inntel Hotel Istanbul
b.b
4,310,000 تومان 5,650,000 تومان 4,290,000 تومان 2,970,000 تومان
هتل Seminal Hotel Taksim
b.b
4,470,000 تومان 5,970,000 تومان 4,450,000 تومان 2,970,000 تومان
هتل Ramada Hotel And Suites Istanbul Merter
b.b
4,480,000 تومان 6,000,000 تومان 4,460,000 تومان 2,970,000 تومان
هتل Taxim Lounge Hotel
b.b
4,530,000 تومان 6,100,000 تومان 4,510,000 تومان 2,970,000 تومان
هتل Surmeli Istanbul
b.b
4,670,000 تومان 6,370,000 تومان 4,650,000 تومان 2,970,000 تومان
هتل The Central Palace
b.b
4,890,000 تومان 6,810,000 تومان 4,870,000 تومان 2,970,000 تومان
هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
b.b
4,960,000 تومان 6,940,000 تومان 4,940,000 تومان 2,970,000 تومان
هتل Titanic City
b.b
5,140,000 تومان 7,310,000 تومان 5,120,000 تومان 2,970,000 تومان
هتل Point Hotel Taksim
b.b
5,260,000 تومان 7,510,000 تومان 5,240,000 تومان 2,970,000 تومان
هتل CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
b.b
5,920,000 تومان 8,870,000 تومان 5,900,000 تومان 2,970,000 تومان
نام هتل هتل Hotel Baykal
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,470,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Monarch Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,530,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Trust Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,730,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,710,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Golden Peras Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,870,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل White Monarch Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,960,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,960,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pera Rose
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,030,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Icon Istanbul Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,060,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,160,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pera Tulip City Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,260,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,130,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hotel Halic Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,300,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Inntel Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,310,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Seminal Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,470,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ramada Hotel And Suites Istanbul Merter
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,480,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taxim Lounge Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,530,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Surmeli Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Central Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,960,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic City
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,120,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Point Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,260,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,510,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,970,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 27 مهر , 1398 - تاریخ پایان تور : 1 آبان , 1398
 مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
صبحانه-ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
 توضیحات

قیمت ها به تومان می باشد نرخ کودک زیر 2 سال 590000 تومان می باشد برای خرید تورهای آخر هفته با کانتر مربوطه هماهنگ شود تور ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد. جهت ماهنگی در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری با شماره 09126702600 تماس حاصل فرمایید. در صورت عدم نیاز به ترانسفر 70000 تومان از مبلغ تور کسر می شود

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی قصر شایان و شماره  02188429005  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو استانبول

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور ارزان استانبول زمستان ۹۸ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.