آژانس مسافرتی اسطوره بیستون
شروع تور از 27 مهر , 1398
02142261
7 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Monarch Hotel
b.b
3,250,000 تومان 4,550,000 تومان 3,250,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Apart Yuvam
b.b
3,550,000 تومان 4,750,000 تومان 3,300,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Gorur Hotel Istanbul
b.b
3,550,000 تومان 4,890,000 تومان 3,300,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Paradise Hotel
b.b
3,980,000 تومان 5,700,000 تومان 3,490,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل The Merwano
b.b
4,090,000 تومان 5,800,000 تومان 3,490,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Fide Hotel Istanbul
b.b
4,090,000 تومان 5,800,000 تومان 3,590,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Ada Homes Hotel Taksim
b.b
4,280,000 تومان 6,050,000 تومان 3,890,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Alfa Hotel
b.b
4,280,000 تومان 6,370,000 تومان 4,200,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل New Taksim
b.b
4,350,000 تومان 6,370,000 تومان 4,200,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Cumbali Plaza Hotel
b.b
4,560,000 تومان 6,750,000 تومان 4,250,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Kaj
b.b
4,740,000 تومان 6,900,000 تومان 4,250,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل White Monarch Hotel
b.b
4,740,000 تومان 6,980,000 تومان 4,250,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Pera Tulip Hotel
b.b
4,800,000 تومان 7,080,000 تومان 4,250,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Icon Istanbul Hotel
b.b
4,890,000 تومان 7,250,000 تومان 4,250,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Marble Hotel
b.b
5,150,000 تومان 7,720,000 تومان 4,290,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Lausos Palace Hotel Sisli
b.b
5,150,000 تومان 7,720,000 تومان 4,290,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Grand Hotel Halic Istanbul
b.b
5,290,000 تومان 8,050,000 تومان 4,350,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Lion Hotel
b.b
5,500,000 تومان 8,490,000 تومان 4,350,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
b.b
6,150,000 تومان 9,750,000 تومان 4,890,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Naz City
b.b
6,790,000 تومان 10,950,000 تومان 4,890,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Point Hotel Barbaros
b.b
6,890,000 تومان 10,950,000 تومان 5,350,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Elite world prestige
b.b
7,150,000 تومان 11,750,000 تومان 5,400,000 تومان 2,390,000 تومان
نام هتل هتل Monarch Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Apart Yuvam
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Gorur Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Paradise Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Merwano
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Fide Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ada Homes Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,280,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Alfa Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,280,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل New Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cumbali Plaza Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,560,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Kaj
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,740,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل White Monarch Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,740,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pera Tulip Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Icon Istanbul Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Marble Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lausos Palace Hotel Sisli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hotel Halic Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lion Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Naz City
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Point Hotel Barbaros
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Elite world prestige
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 27 مهر , 1398 - تاریخ پایان تور : 4 آبان , 1398
 مدارک لازم
کپی پاسپورت با 7 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت لیدر فارسی زبان بیمه مسافرتی یک گشت شهری با ناهار
 توضیحات

تور چارتر و غیر قابل استرداد می باشد کودک زیر دو سال 600000 تومان میباشد به دلیل نوسانات،پرداخت 80% از مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 021.42261 یا 09024040786تماس حاصل فرمایید

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی اسطوره بیستون و شماره  02142261  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو استانبول

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.