آژانس مسافرتی معراج گشت
شروع تور از 1 دی , 1399
02145162
3 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی  -  Turki ... Turkish Airlines قشم ا ... قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Reydel Hotel Istanbul

7,885,000 تومان 8,450,000 تومان 7,885,000 تومان 6,915,000 تومان
Istanburg Efes Hotel

7,965,000 تومان 8,615,000 تومان 7,965,000 تومان 6,915,000 تومان
Napolyon

8,290,000 تومان 9,260,000 تومان 8,290,000 تومان 6,915,000 تومان
Taksim Cuento

8,290,000 تومان 9,260,000 تومان 8,290,000 تومان 6,915,000 تومان
Vizon Hotel

8,290,000 تومان 9,260,000 تومان 8,290,000 تومان 6,915,000 تومان
Taxim Express

8,530,000 تومان 9,745,000 تومان 8,530,000 تومان 6,915,000 تومان
Grand Hotel Halic Istanbul

8,570,000 تومان 9,830,000 تومان 8,530,000 تومان 6,915,000 تومان
City Center Hotel

8,660,000 تومان 10,005,000 تومان 8,640,000 تومان 6,915,000 تومان
The Peak Hotel

8,695,000 تومان 10,070,000 تومان 8,695,000 تومان 6,915,000 تومان
The Green Park Hotel Taksim

8,935,000 تومان 10,555,000 تومان 8,935,000 تومان 6,915,000 تومان
Lausos Palace Hotel Sisli

8,975,000 تومان 10,640,000 تومان 8,975,000 تومان 6,915,000 تومان
Dedeman Istanbul

9,100,000 تومان 10,880,000 تومان 9,100,000 تومان 6,915,000 تومان
The Marmara Sisli

9,100,000 تومان 10,880,000 تومان 9,100,000 تومان 6,915,000 تومان
Grand Oztanik Hotel Istanbul

9,525,000 تومان 11,925,000 تومان 9,525,000 تومان 6,915,000 تومان
Holiday Inn Sisli

9,620,000 تومان 11,925,000 تومان 9,620,000 تومان 6,915,000 تومان
Titanic City

9,715,000 تومان 12,115,000 تومان 9,715,000 تومان 6,915,000 تومان
Avantgarde Taksim Square

9,715,000 تومان 12,115,000 تومان 9,715,000 تومان 6,915,000 تومان
Grand Cevahir Hotel Convention Center

9,990,000 تومان 12,665,000 تومان 9,990,000 تومان 6,915,000 تومان
Taksim Gonen Hotel

10,005,000 تومان 12,695,000 تومان 10,005,000 تومان 6,915,000 تومان
The Parma Hotel And Spa

10,195,000 تومان 13,075,000 تومان 10,195,000 تومان 6,915,000 تومان
Radisson Blu Istanbul Sisli

10,580,000 تومان 13,845,000 تومان 10,580,000 تومان 6,915,000 تومان
Elite World Istanbul Hotel

10,770,000 تومان 14,230,000 تومان 10,770,000 تومان 6,915,000 تومان
Swissotel the bosphoruse

13,655,000 تومان 19,990,000 تومان 13,655,000 تومان 6,915,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel Istanbul
خدمات هتل
قیمت دو تخته 7,885,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,885,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istanburg Efes Hotel
خدمات هتل
قیمت دو تخته 7,965,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,615,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,965,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل Napolyon
خدمات هتل
قیمت دو تخته 8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,260,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل Taksim Cuento
خدمات هتل
قیمت دو تخته 8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,260,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vizon Hotel
خدمات هتل
قیمت دو تخته 8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,260,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل Taxim Express
خدمات هتل
قیمت دو تخته 8,530,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,745,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,530,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic Istanbul
خدمات هتل
قیمت دو تخته 8,570,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,530,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Center Hotel
خدمات هتل
قیمت دو تخته 8,660,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,005,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Peak Hotel
خدمات هتل
قیمت دو تخته 8,695,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,695,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Green Park Hotel Taksim
خدمات هتل
قیمت دو تخته 8,935,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,555,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,935,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lausos Palace Hotel Sisli
خدمات هتل
قیمت دو تخته 8,975,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,975,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dedeman Istanbul
خدمات هتل
قیمت دو تخته 9,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Marmara Sisli
خدمات هتل
قیمت دو تخته 9,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
خدمات هتل
قیمت دو تخته 9,525,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,925,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,525,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Sisli
خدمات هتل
قیمت دو تخته 9,620,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,925,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City
خدمات هتل
قیمت دو تخته 9,715,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,115,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,715,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim Square
خدمات هتل
قیمت دو تخته 9,715,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,115,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,715,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
خدمات هتل
قیمت دو تخته 9,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,665,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل Taksim Gonen Hotel
خدمات هتل
قیمت دو تخته 10,005,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 10,005,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Parma Hotel And Spa
خدمات هتل
قیمت دو تخته 10,195,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,075,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 10,195,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson Blu Istanbul Sisli
خدمات هتل
قیمت دو تخته 10,580,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,845,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 10,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul Hotel
خدمات هتل
قیمت دو تخته 10,770,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 10,770,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel the bosphoruse
خدمات هتل
قیمت دو تخته 13,655,000 تومان
قیمت 1 تخته 19,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 13,655,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,915,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 1 دی , 1399 - تاریخ پایان تور : 11 دی , 1399
 مدارک لازم
اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 3 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
نرخ تور برای کودک زیر ۲ سال 400.000 هزار تومان می باشد.
در ساعات غیر اداری با شماره 09190779650 تماس حاصل فرمایید.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی معراج گشت و شماره  02145162  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو استانبول

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور ارزان استانبول آذر 99 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.