آژانس مسافرتی معراج گشت
شروع تور از 29 دی , 1397
02145162
2 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Gorur Hotel Istanbul
b.b
1,650,000 تومان 1,870,000 تومان 1,650,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Malkoc Hotel Istanbul
b.b
1,680,000 تومان 1,870,000 تومان 1,650,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Maral Hotel
b.b
1,680,000 تومان 1,870,000 تومان 1,660,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Sinem Hotel
b.b
1,700,000 تومان 1,900,000 تومان 1,650,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Taksim Cuento Hotel
b.b
1,830,000 تومان 2,140,000 تومان 1,700,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Blueway hotel city
b.b
1,810,000 تومان 2,110,000 تومان 1,680,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Alfa Hotel
b.b
1,830,000 تومان 2,160,000 تومان 1,700,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Blueway Hotel Historical
b.b
1,850,000 تومان 2,200,000 تومان 1,700,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Pera Tulip City Hotel
b.b
1,850,000 تومان 2,200,000 تومان 1,720,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Pera Tulip Hotel
b.b
1,880,000 تومان 2,240,000 تومان 1,740,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Biancho Hotel Pera
b.b
1,900,000 تومان 2,290,000 تومان 1,740,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Hotel Lausos
b.b
1,920,000 تومان 2,400,000 تومان 1,810,000 تومان 145,000 تومان
هتل Taksim Express
b.b
1,960,000 تومان 2,440,000 تومان 1,810,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Taxim Lounge Hotel
b.b
1,980,000 تومان 2,460,000 تومان 1,810,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل BVS Lush Hotel Taksim
b.b
2,010,000 تومان 2,510,000 تومان 1,830,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Avantgarde Taksim Square
b.b
2,050,000 تومان 2,600,000 تومان 1,900,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Lazzoni
b.b
2,160,000 تومان 2,700,000 تومان 1,850,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
b.b
2,200,000 تومان 2,920,000 تومان 1,900,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Point Hotel Taksim
b.b
2,330,000 تومان 320,000 تومان 3,030,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Radisson Blu Istanbul Sisli
b.b
2,440,000 تومان 3,380,000 تومان 2,030,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Elite World Istanbul Hotel
b.b
2,440,000 تومان 3,400,000 تومان 2,030,000 تومان 1,450,000 تومان
نام هتل هتل Gorur Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Malkoc Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,680,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Maral Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,680,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sinem Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,700,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Cuento Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,830,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Blueway hotel city
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,810,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Alfa Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,830,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,160,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Blueway Hotel Historical
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pera Tulip City Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pera Tulip Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,880,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Biancho Hotel Pera
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Lausos
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 145,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,960,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taxim Lounge Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,460,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل BVS Lush Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,010,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,510,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Avantgarde Taksim Square
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lazzoni
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,160,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Point Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,330,000 تومان
قیمت 1 تخته 320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Radisson Blu Istanbul Sisli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Elite World Istanbul Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 29 دی , 1397 - تاریخ پایان تور : 1 بهمن , 1397
 مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
ترانسفر فرودگاهی + گشت شهری + تور لیدر + بیمه
 توضیحات

قیمت تور زیر 2 سال 400000 هزار تومان . برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید 02145162 درساعات غیر کاری با شماره 09128484745 تماس حاصل فرمایید.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی معراج گشت و شماره  02145162  تماس حاصل فرمایید .

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.