آژانس مسافرتی وقت سفر
شروع تور از 5 مهر , 1398
02188530457
5 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  تابان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Hotel Baykal
b.b
3,295,000 تومان 4,105,000 تومان 3,230,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Kaya Madrid
b.b
3,460,000 تومان 4,330,000 تومان 3,330,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Fide Hotel Istanbul
b.b
3,705,000 تومان 4,830,000 تومان 3,520,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Arach Hotel Harbiye
b.b
3,705,000 تومان 4,830,000 تومان 3,520,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Istanburg Efes Hotel
b.b
3,895,000 تومان 5,205,000 تومان 3,520,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Tamara Residence
b.b
3,895,000 تومان 5,205,000 تومان 3,580,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Montagna Hera Hotel
b.b
4,020,000 تومان 5,460,000 تومان 3,580,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Nova Plaza Park
b.b
4,100,000 تومان 5,480,000 تومان 3,960,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Grand Hilarium Hotel Istanbul
b.b
4,205,000 تومان 5,830,000 تومان 3,580,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Grand Unal
b.b
4,205,000 تومان 5,830,000 تومان 3,895,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل White Monarch Hotel
b.b
4,330,000 تومان 6,080,000 تومان 3,770,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Icon Istanbul Hotel
b.b
4,330,000 تومان 6,080,000 تومان 3,580,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Istanbul Dora Hotel
b.b
4,330,000 تومان 6,080,000 تومان 3,580,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Hotel Istanbul Kervansaray
b.b
4,375,000 تومان 6,170,000 تومان 3,685,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Feronya Hotel
b.b
4,395,000 تومان 6,205,000 تومان 3,580,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Vvr
b.b
4,460,000 تومان 6,330,000 تومان 4,020,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Ramada Hotel And Suites Istanbul Merter
b.b
4,520,000 تومان 6,460,000 تومان 3,830,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Grand Hotel Halic Istanbul
b.b
4,645,000 تومان 7,705,000 تومان 4,205,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Lion Hotel
b.b
4,705,000 تومان 6,830,000 تومان 3,830,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Lamartine Hotel
b.b
5,020,000 تومان 7,460,000 تومان 3,895,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
b.b
5,205,000 تومان 7,825,000 تومان 3,895,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Golden Age Hotel Istanbul
b.b
5,205,000 تومان 7,760,000 تومان 4,100,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل The Central Palace
b.b
5,275,000 تومان 8,240,000 تومان 3,685,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Palazzo Donizetti Hotel
b.b
5,395,000 تومان 8,205,000 تومان 3,960,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Lares Park Hotel
b.b
5,410,000 تومان 7,550,000 تومان 4,030,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Titanic City
b.b
5,685,000 تومان 8,790,000 تومان 4,030,000 تومان 2,480,000 تومان
هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
b.b
5,770,000 تومان 8,330,000 تومان 3,895,000 تومان 2,480,000 تومان
نام هتل هتل Hotel Baykal
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,295,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,105,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Kaya Madrid
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,460,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,330,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Fide Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,705,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Arach Hotel Harbiye
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,705,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanburg Efes Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,895,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,205,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Tamara Residence
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,895,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,205,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Montagna Hera Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,460,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Nova Plaza Park
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hilarium Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,205,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Unal
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,205,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل White Monarch Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,330,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,770,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Icon Istanbul Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,330,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanbul Dora Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,330,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Istanbul Kervansaray
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,375,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,685,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Feronya Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,395,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,205,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Vvr
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,460,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ramada Hotel And Suites Istanbul Merter
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,520,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,460,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hotel Halic Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,645,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,705,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,205,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lion Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,705,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lamartine Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,460,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,205,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,825,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Golden Age Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,205,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Central Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,275,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,685,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Palazzo Donizetti Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,395,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,205,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lares Park Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic City
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,685,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,770,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,480,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 5 مهر , 1398 - تاریخ پایان تور : 9 مهر , 1398
 مدارک لازم
اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 5شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان
 توضیحات

مبلغ تور برای کودک زیر 2 سال 550.000 تومان می باشد. مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد. هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. هتل و پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشند. هرگونه کنسلی تور از سمت مسافر سوخت کامل می باشد. پرداخت 7۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس وقت سفر 88530457-021 تماس بگیرید. جهت هماهنگی در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری با شماره 09123731613 تماس حاصل فرمایید.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی وقت سفر و شماره  02188530457  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو استانبول

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور ارزان استانبول زمستان 98 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.