تور استانبول 8 و 9 و 15 مرداد

تور استانبول 8 و 9 و 15 مرداد

تلفن تماس: 02144002700
نام آژانس: پرنده مهاجر
مدت اقامت 5 شب
شروع قیمت از 4,460,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
5,370,000 تومان
2 تخته
4,460,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
6,620,000 تومان
2 تخته
5,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Istanburg Efes Hotel
1 تخته
6,620,000 تومان
2 تخته
5,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Ada Homes Hotel Taksim
1 تخته
6,620,000 تومان
2 تخته
5,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Liva Suite Hotel
1 تخته
6,620,000 تومان
2 تخته
5,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Trust Hotel
1 تخته
6,750,000 تومان
2 تخته
5,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Atro
1 تخته
6,870,000 تومان
2 تخته
5,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Cuento
1 تخته
7,370,000 تومان
2 تخته
5,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
7,370,000 تومان
2 تخته
5,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Napolyon
1 تخته
7,870,000 تومان
2 تخته
5,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Istanbul Dora Hotel
1 تخته
8,120,000 تومان
2 تخته
5,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Center
1 تخته
8,370,000 تومان
2 تخته
6,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
8,870,000 تومان
2 تخته
6,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Cartoon
1 تخته
9,120,000 تومان
2 تخته
6,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Lounge
1 تخته
9,370,000 تومان
2 تخته
6,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
9,370,000 تومان
2 تخته
6,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Feronya Hotel
1 تخته
9,620,000 تومان
2 تخته
6,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Adelmar Hotel Istanbul Sisli
1 تخته
9,870,000 تومان
2 تخته
6,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Dedeman Istanbul
1 تخته
9,870,000 تومان
2 تخته
6,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel Halic Istanbul
1 تخته
10,120,000 تومان
2 تخته
6,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 The Green Park Hotel Taksim
1 تخته
10,620,000 تومان
2 تخته
7,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Berjer Boutique Hotel Spa
1 تخته
11,120,000 تومان
2 تخته
7,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
11,370,000 تومان
2 تخته
7,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Hill Hotel
1 تخته
11,370,000 تومان
2 تخته
7,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Bomonti
1 تخته
11,750,000 تومان
2 تخته
7,680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Holiday Inn Sisli
1 تخته
12,370,000 تومان
2 تخته
8,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Senator Hotel Taksim
1 تخته
13,370,000 تومان
2 تخته
8,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Avantgarde Taksim Square
1 تخته
140,450,000 تومان
2 تخته
8,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
14,120,000 تومان
2 تخته
8,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Age Hotel Istanbul
1 تخته
14,120,000 تومان
2 تخته
8,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Lazzoni
1 تخته
14,120,000 تومان
2 تخته
8,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
15,620,000 تومان
2 تخته
9,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Cevahir Hotel Convention Center
1 تخته
15,870,000 تومان
2 تخته
9,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Naz City
1 تخته
16,370,000 تومان
2 تخته
10,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Point Hotel Taksim
1 تخته
17,370,000 تومان
2 تخته
10,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Radisson Blu Istanbul Sisli
1 تخته
20,370,000 تومان
2 تخته
12,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bomonti
1 تخته
21,620,000 تومان
2 تخته
12,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
21,870,000 تومان
2 تخته
12,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 The Marmara Taksim
1 تخته
23,870,000 تومان
2 تخته
13,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
13,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bosphorus
1 تخته
25,620,000 تومان
2 تخته
14,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
14,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Conrad Istanbul Bosphorus
1 تخته
26,370,000 تومان
2 تخته
15,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
14,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hyatt Istanbul
1 تخته
29,370,000 تومان
2 تخته
16,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
16,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل
 Swissotel the bosphoruse
1 تخته
41,120,000 تومان
2 تخته
22,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
22,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,620,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 5 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی می باشد. ارائه جواب منفی آزمایش کرونا ( PCR ) که از تاریخ آن بیش از 72 ساعت نگذشته باشد .
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس پرنده مهاجر هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات با دفتر آژانس به شماره 02144002700 تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 990 هزار تومان می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد .

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر