آژانس مسافرتی ندا پرواز
شروع تور از 18 اسفند , 1398
02188452888
3 شب ایروان
 مسیر سفر
تهران
    
ایروان
 نوع سفر
هوائی  -  Air Armenia
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Alba
b.b فقط صبحانه
3,490,000 تومان 3,950,000 تومان 2,440,000 تومان 2,070,000 تومان .
هتل Nork Residence Hotel
b.b فقط صبحانه
3,530,000 تومان 3,910,000 تومان 2,360,000 تومان 2,070,000 تومان .
هتل Bella Hotel Yerevan
b.b فقط صبحانه
3,590,000 تومان 4,100,000 تومان 2,370,000 تومان 2,070,000 تومان .
هتل Shirak Hotel
b.b فقط صبحانه
3,620,000 تومان 4,100,000 تومان 2,070,000 تومان
هتل Regineh Hotel
b.b فقط صبحانه
3,710,000 تومان 4,100,000 تومان 2,590,000 تومان 2,070,000 تومان OLD
هتل Shirak Hotel
b.b فقط صبحانه
3,750,000 تومان 4,320,000 تومان 2,680,000 تومان 2,070,000 تومان STD
هتل Comfort Hotel
b.b فقط صبحانه
3,750,000 تومان 4,320,000 تومان 2,680,000 تومان 2,070,000 تومان .
هتل 14th Floor Hotel
b.b فقط صبحانه
3,930,000 تومان 4,590,000 تومان 2,070,000 تومان
هتل Konyak
b.b فقط صبحانه
3,940,000 تومان 4,920,000 تومان 2,830,000 تومان 2,070,000 تومان .
هتل Diamond House
b.b فقط صبحانه
3,970,000 تومان 4,790,000 تومان 2,700,000 تومان 2,070,000 تومان .
هتل Ani Central Inn
b.b فقط صبحانه
4,000,000 تومان 4,740,000 تومان 3,050,000 تومان 2,070,000 تومان .
هتل Hrazdan Hotel
b.b فقط صبحانه
4,050,000 تومان 4,780,000 تومان 2,070,000 تومان
هتل Holiday Inn Express
b.b فقط صبحانه
4,160,000 تومان 4,960,000 تومان 2,070,000 تومان
هتل Messier 53
b.b فقط صبحانه
4,320,000 تومان 5,360,000 تومان 3,360,000 تومان 2,070,000 تومان .
هتل Ani Plaza Hotel
b.b فقط صبحانه
4,360,000 تومان 5,400,000 تومان 3,360,000 تومان 2,070,000 تومان .
هتل Nova Hotel Yerevan
b.b فقط صبحانه
4,400,000 تومان 5,630,000 تومان 3,000,000 تومان 2,070,000 تومان .
هتل Paris Armenia Hotel
b.b فقط صبحانه
4,490,000 تومان 6,070,000 تومان 3,580,000 تومان 2,070,000 تومان .
هتل Ani Grand
b.b فقط صبحانه
4,780,000 تومان 5,690,000 تومان 3,160,000 تومان 2,070,000 تومان .
هتل National
b.b فقط صبحانه
5,260,000 تومان 7,070,000 تومان 3,780,000 تومان 2,070,000 تومان .
نام هتل هتل Alba
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 3,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,070,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Nork Residence Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 3,530,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,070,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Bella Hotel Yerevan
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 3,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,070,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Shirak Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 3,620,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Regineh Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 3,710,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,070,000 تومان
توضیحات OLD
نام هتل هتل Shirak Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 3,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,070,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل هتل Comfort Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 3,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,070,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل 14th Floor Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 3,930,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Konyak
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 3,940,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,070,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Diamond House
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 3,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,070,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Ani Central Inn
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,070,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Hrazdan Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Holiday Inn Express
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,160,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,960,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Messier 53
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,320,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,360,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,070,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Ani Plaza Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,360,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,070,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Nova Hotel Yerevan
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,070,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Paris Armenia Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,070,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Ani Grand
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,780,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,070,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل National
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,260,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,070,000 تومان
توضیحات .
ایروان
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 18 اسفند , 1398 - تاریخ پایان تور : 23 اسفند , 1398
 مدارک لازم
تصویر گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از زمان خروج
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 3 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با ما تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 450000 تومان می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی ندا پرواز و شماره  02188452888  تماس حاصل فرمایید .

تور ایروان از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری ایروان پاییز ۹۹ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.