آژانس مسافرتی معراج گشت
شروع تور از 27 اسفند , 1398
02145162
7 شب بالی
 مسیر سفر
تهران
    
بالی
 نوع سفر
هوائی  -  Qatar Airways
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Bakungs Beach Hotel
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
20,590,000 تومان 21,990,000 تومان 16,490,000 تومان 15,000,000 تومان
هتل Kuta Central Park
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
20,990,000 تومان 22,890,000 تومان 16,990,000 تومان 15,000,000 تومان
هتل Vasanti Kuta Hotel Bali
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
21,590,000 تومان 23,890,000 تومان 17,490,000 تومان 15,000,000 تومان
هتل Bali Rani
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
21,890,000 تومان 24,490,000 تومان 17,690,000 تومان 15,000,000 تومان
هتل Jayakarta Hotel Bali
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
21,890,000 تومان 24,490,000 تومان 17,690,000 تومان 15,000,000 تومان
هتل Tijili Seminyak
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
22,290,000 تومان 25,390,000 تومان 18,190,000 تومان 15,000,000 تومان
هتل Kuta Paradiso
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
22,990,000 تومان 26,890,000 تومان 18,990,000 تومان 15,000,000 تومان
هتل Ramada Bintang Resort
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
23,490,000 تومان 27,690,000 تومان 19,390,000 تومان 15,000,000 تومان
هتل The Anvaya Beach Resort Bali
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
23,990,000 تومان 28,890,000 تومان 18,690,000 تومان 15,000,000 تومان
هتل Grand Mirage Resort
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
24,390,000 تومان 29,490,000 تومان 18,290,000 تومان 15,000,000 تومان
هتل Discovery Kartika Plaza
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
24,390,000 تومان 29,490,000 تومان 19,290,000 تومان 15,000,000 تومان
هتل Ayodya Resort
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
24,790,000 تومان 30,290,000 تومان 20,690,000 تومان 15,000,000 تومان
هتل Nusa Dua Beach
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
25,190,000 تومان 3,100,000 تومان 2,100,000 تومان 15,000,000 تومان
هتل Sofitel Nusa Dua Resort
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
27,290,000 تومان 35,390,000 تومان 2,100,000 تومان 15,000,000 تومان
هتل The Laguna Resort Spa
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
27,390,000 تومان 35,390,000 تومان 21,900,000 تومان 15,000,000 تومان
هتل RIMBA Jimbaran
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
29,190,000 تومان 39,190,000 تومان 24,900,000 تومان 15,000,000 تومان
نام هتل هتل Bakungs Beach Hotel
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 20,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 21,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 16,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 15,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Kuta Central Park
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 20,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 22,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 15,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Vasanti Kuta Hotel Bali
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 21,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 23,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 17,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 15,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Bali Rani
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 21,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 24,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 17,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 15,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Jayakarta Hotel Bali
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 21,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 24,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 17,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 15,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Tijili Seminyak
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 22,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 25,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 18,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 15,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Kuta Paradiso
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 26,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 15,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ramada Bintang Resort
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 23,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 27,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 19,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 15,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Anvaya Beach Resort Bali
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 23,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 28,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 18,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 15,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Mirage Resort
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 24,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 29,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 18,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 15,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Discovery Kartika Plaza
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 24,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 29,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 19,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 15,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ayodya Resort
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 24,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 30,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 20,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 15,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Nusa Dua Beach
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 25,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 15,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sofitel Nusa Dua Resort
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 27,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 35,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 15,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Laguna Resort Spa
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 27,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 35,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 21,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 15,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل RIMBA Jimbaran
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 29,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 39,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 24,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 15,000,000 تومان
توضیحات
بالی
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 27 اسفند , 1398 - تاریخ پایان تور : 5 فروردین , 1398
 مدارک لازم
اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد. اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 7 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 2.800.000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی معراج گشت و شماره  02145162  تماس حاصل فرمایید .

تور بالی از تهران

شما را به خواندن مطلب " " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.