آژانس مسافرتی اورانوس آرمان سفر
شروع تور از 12 آذر , 1397
02188406464
3 شب باکو
 مسیر سفر
تهران
    
باکو
 نوع سفر
هوائی   -  ایران ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Asena
b.b
2,295,000 تومان 2,745,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Askar
b.b
2,325,000 تومان 2,995,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Ariva
b.b
2,325,000 تومان 2,995,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Riva Hotel
b.b
2,605,000 تومان 2,815,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Consul Baku Hotel
b.b
2,725,000 تومان 3,175,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل ART Hotel Baku
b.b
2,745,000 تومان 3,285,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Atropat
b.b
2,875,000 تومان 3,445,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Jireh Baku Hotel
b.b
2,875,000 تومان 3,445,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل SKY hotel
b.b
2,875,000 تومان 3,445,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Diplomat Hotel Baku
b.b
2,925,000 تومان 3,715,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Anatolia Hotel
b.b
3,015,000 تومان 3,735,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Azcot Hotel
b.b
3,015,000 تومان 3,735,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Ganjali Plaza
b.b
3,145,000 تومان 3,775,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Atlas
b.b
3,235,000 تومان 4,005,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Sapphire Baku Hotel
b.b
3,595,000 تومان 4,745,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Excelsior Hotel
b.b
3,865,000 تومان 5,305,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Shah Palace Hotel
b.b
3,915,000 تومان 5,355,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Grand Hotel Europe
b.b
3,915,000 تومان 5,355,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Qafqaz Baku City Hotel and Residences
b.b
4,315,000 تومان 5,485,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Qafqaz Baku Sport Hotel
b.b
4,495,000 تومان 6,475,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Intourist Hotel Baku Autograph Collection
b.b
4,585,000 تومان 6,565,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Boulevard Hotel Baku Autograph Collection
b.b
4,675,000 تومان 6,615,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Hyatt Regency Baku
b.b
4,765,000 تومان 6,635,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Pullman Baku
b.b
5,035,000 تومان 6,655,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Fairmont Baku
b.b
6,205,000 تومان 9,675,000 تومان 1,495,000 تومان
هتل Hotel Hilton Baku
b.b
6,475,000 تومان 10,135,000 تومان 1,495,000 تومان
نام هتل هتل Asena
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,295,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,745,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Askar
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,325,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ariva
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,325,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Riva Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,605,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,815,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Consul Baku Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,725,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,175,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ART Hotel Baku
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,745,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,285,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Atropat
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,875,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,445,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Jireh Baku Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,875,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,445,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل SKY hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,875,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,445,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Diplomat Hotel Baku
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,925,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,715,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Anatolia Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,015,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,735,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Azcot Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,015,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,735,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ganjali Plaza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,145,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,775,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Atlas
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,235,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,005,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sapphire Baku Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,745,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Excelsior Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,865,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,305,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Shah Palace Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,915,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,355,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hotel Europe
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,915,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,355,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Qafqaz Baku City Hotel and Residences
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,315,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,485,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Qafqaz Baku Sport Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,495,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,475,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Intourist Hotel Baku Autograph Collection
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,585,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,565,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Boulevard Hotel Baku Autograph Collection
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,675,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,615,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hyatt Regency Baku
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,765,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,635,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pullman Baku
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,035,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,655,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Fairmont Baku
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,205,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,675,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Hilton Baku
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,475,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,135,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
باکو
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 12 آذر , 1397 - تاریخ پایان تور : 15 آذر , 1397
 مدارک لازم
اصل پاسپورت با اعتبار بالاي 7 ماه- کپی شناسنامه و کارت ملی
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت، صبحانه، راهنمای فارسی زبان، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی، یک گشت شهری و یک وعده نهار
 توضیحات

نرخ نوزاد 190.000 تومان میباشد . روزهای پرواز ایران ایر: 3شب دوشنبه 15:55 به پنجشنبه 18:35 4شب پنجشنبه 15:55 به دوشنبه 18:35 روزهای پرواز ماهان 3شب چهارشنبه 07:30 به شنبه 15:25 4شب شنبه 12:25 به چهارشنبه 10:30 در صورت درخواست تور با پرواز ماهان یا تعداد شب 4 یا 7 و یا تاریخ حرکت دیگر لطفا هماهنگ شود. شروع تور از 8 آذر می باشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی اورانوس آرمان سفر و شماره  02188406464  تماس حاصل فرمایید .

تور باکو از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.